De NFU en vakbonden hebben afspraken gemaakt om op zoek te gaan naar een actueel en toekomstbestendig functiewaarderingssysteem, met een actuele set normfuncties.

NFU en vakbonden zetten gezamenlijk eerste stappen op weg naar een actueel en toekomstbestendig functiewaarderingssysteem. Alles bij elkaar opgeteld gaat het om een grote klus die meerdere jaren gaat duren en meerdere besluitvormingsmomenten kent. Tot dan blijft het huidige functiewaarderingssysteem (Fuwavaz) van toepassing. In dit proces trekken de cao-partijen (dat zijn vakbonden en de NFU) samen op.

Wat is er aan de hand?

Zowel de vakbonden als de NFU vinden het belangrijk dat de umc’s een actueel en toekomstbestendig functiewaarderingsysteem gebruiken, met actuele normfuncties. Het huidige functiewaarderingssysteem van de umc´s (Fuwavaz) stamt uit 2003 en is op onderdelen verouderd. Het laatste onderhoud was in 2009.

De ontwikkelingen sindsdien zijn niet vertaald naar de normfuncties op centraal niveau. Denk daarbij aan opleidingen, (medische) technologie en bevoegdheden. Dit gebrek aan onderhoud heeft geleid tot tal van aanvullingen per umc, zoals lokale functietyperingen. Met als gevolg dat er ook verschillen zijn ontstaan tussen umc’s. Dat kan en moet beter. Bijvoorbeeld door functies herkenbaarder te maken en verschillen tussen functies beter uitlegbaar te maken. Daardoor wordt het geheel transparanter.

Wat gaat er nu gebeuren?

De cao-partijen willen de actuele set normfuncties op centraal niveau gaan uitbreiden zodat aanvullingen per umc niet meer nodig zijn. Zo ontstaat meer uniformiteit en samenhang en wordt het functiewaarderingssysteem voor iedereen helder, inzichtelijk en vergelijkbaar.

In de stap die we nu gaan zetten gaat het nog niet om daadwerkelijk tot een actuele beschrijving van functies te komen, laat staan tot de indeling. De stap houdt ook nog geen wijziging van het functiewaarderingssysteem in. Het is de voorbereiding tot een dergelijk besluit.

We hebben nu 86 normfuncties. De cao-partijen denken dat we uiteindelijk een functiehuis van zo’n 250 normfuncties nodig gaan hebben om de gewenste uniformiteit en samenhang te realiseren. Welke vallen af? Welke komen erbij? Per functiefamilie gaan we daarmee aan de slag. We noemen dit ook wel ‘project blauwdruk’.

Project blauwdruk

De eerste stap is het maken van een overzicht van het huidige functiehuis, de functies die de zeven umc's momenteel toepassen en de indeling daarvan. Het overzicht levert input voor de eisen en wensen die aan het toekomstbestendig functiewaarderingssysteem en de nieuwe set normfuncties gesteld worden.

Ook verzamelen de cao-partijen input bij vertegenwoordigers van werknemers (via de vakbonden) en bij werkgevers (in NFU verband). Vervolgens wordt dat bij elkaar gebracht in overleg tussen vakbonden en NFU.

Het eindresultaat, het overzicht van de huidige situatie en de eisen en wensen met betrekking tot de normfuncties, noemen wij ook wel de blauwdruk.

Input- en voorbereidingssessies

Om een beeld te krijgen wat er speelt, organiseren de vakbonden inputsessies voor hun leden. Per functiefamilie halen zij in aparte bijeenkomsten input op bij umc-medewerkers/functiehouders. De inputsessies zijn bedoeld om van werknemers en vertegenwoordigers van beroepsgroepen informatie te krijgen over de inhoud en ontwikkelingen binnen een bepaalde functiefamilie. Aanmelding voor de inputsessies verloopt via de vakbonden.

Daarnaast zijn er voorbereidingssessies vanuit de NFU. Hieraan nemen de functiewaarderingsdeskundigen van de umc’s deel, omdat zij goed weten wat er in het umc speelt. De voorbereidingssessies zijn meer technische sessies waarbij de huidige afzonderlijke functiehuizen worden geanalyseerd. Hieruit volgt een eerste concept voor de blauwdruk. Dit loopt via de NFU.

Vervolg

De resultaten uit de input- en voorbereidingssessies worden vervolgens gebruikt in de eindsessies waarin input en voorbereiding bij elkaar komen en vergeleken worden. Deze aanpak vormt een goed vertrekpunt om gedurende 2024 gezamenlijk te komen tot de eisen en wensen voor een actueel en toekomstbestendig functiewaarderingssysteem. Inclusief een schets (‘blauwdruk’) van de benodigde normfuncties.

Uiteraard worden ook de medewerkers in het eindproces betrokken. Op welke wijze medewerkers worden betrokken in een latere fase, wanneer we daadwerkelijk de actuele normfuncties gaan beschrijven, moeten NFU en vakbonden nog bepalen. Het uiteindelijke doel is om samen stap voor stap te komen tot een toekomstbestendig functiewaarderingssysteem.