Valorisatie is (naast het verlenen van (complexe) zorg, het verrichten van onderzoek en het geven van onderwijs) eveneens een kerntaak van umc’s. Hier wordt dan ook op uiteenlopende manieren aan gewerkt door de NFU.

Wat is valorisatie precies? Het is de verantwoordelijkheid om nieuwe wetenschappelijke inzichten tot nut te maken voor de maatschappij. Veel Nederlanders zullen nooit in een umc komen. Maar de maatschappij wil natuurlijk wel de resultaten van het hoogwaardige onderzoek van de umc’s benutten. Die kunnen ons immers helpen om gezond te blijven, of om de beste behandeling te krijgen als we toch ziek worden.

Knowledge & Technology Transfer

Umc’s beschikken over de deskundigheid om interessante vindingen op te sporen en hun medewerkers te ondersteunen bij het octrooieren ervan. Het geheel van activiteiten op dit terrein heeft bij de umc’s vorm gekregen in Knowledge/Technology Transfer Offices (KTO’s/TTO’s), meestal in samenwerking met de universiteiten. Onder coördinatie van de NFU en Vereniging van Universiteiten (VSNU), komen de KTO’s/TTO’s ongeveer vier keer per jaar bij elkaar om best practices uit te wisselen en te werken aan hun werkplan. Ook zijn de KTO’s/TTO’s betrokken bij het Impactfestival en de Academic Startup Competition. Via het KTO-overleg onderhouden zij contact met stakeholders, zoals ZonMw, NWO, KNAW, de ministeries van VWS, OCW en EZK en Techleap. Ook hebben de KTO’s/TTO’s onder andere gezorgd voor:

Maatschappelijk verantwoord licentiëren

Het is belangrijk dat onderzoeksresultaten van umc’s zo snel mogelijk worden vertaald naar een toepassing. Soms werken umc’s daarvoor samen met commerciële partijen en verlenen ze licenties aan bedrijven op een vinding die door hun onderzoekers is gedaan. De NFU formuleerde in 2019 in overleg met vele partners tien principes voor dit zogenoemde maatschappelijk verantwoord licentiëren.

De Tien Principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren werden in 2019 gepresenteerd. Zij zijn in 2020 verder uitgewerkt in een toolkit. Deze MVL-toolkit geeft kennisinstellingen een gezamenlijke basis voor een gesprek met marktpartijen over het toekomstige gebruik van geoctrooieerde kennis. Zo kan de vertaalslag van academische kennis naar waardevolle producten en diensten vlot verlopen. De MVL-toolkit levert verder concrete bouwstenen voor een licentieovereenkomst. Naast de gebruikelijke afspraken over rechten en plichten, wordt ook expliciet aandacht besteed aan maatschappelijke doelstellingen. Denk daarbij aan de effectieve beschikbaarheid van producten en diensten.

We hebben een overzichtelijke weergave gemaakt van het proces om van de Tien Principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren te komen tot de MVL-toolkit :

(Top right of this page, you'll find all the English versions of the documents, below Documenten.)