Elk umc biedt een bachelor- en masteropleiding tot basisarts. De inhoud en de algemene eindtermen waaraan de opleiding moet voldoen, zijn beschreven in het door de NFU opgestelde Raamplan Artsopleiding.

De vraag die centraal staat in het Raamplan Artsopleiding 2020: ‘Wat zijn de belangrijkste competenties die de arts anno 2025 moet hebben?’ Met deze laatste versie van het raamplan maken de Nederlandse geneeskundeopleidingen het medisch onderwijs toekomstbestendig. Resultaat: artsen die getraind zijn om de uitdagingen van de zorgsector het hoofd te bieden.

Aan welke eisen voldoet een arts anno 2025?

Belangrijke thema’s in het Raamplan 2020 zijn:

  • preventie en het voorkomen van onnodige zorg;
  • hoe om te gaan met innovaties in de zorg;
  • het belang van een persoonsgerichte benadering;
  • de burger en patiënt nog meer beschouwen als partner.

In het Raamplan 2020 wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan de onderstaande drie onderwerpen:

1. Innovatie van zorg

De druk op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het zorgstelsel neemt toe. Dat komt door maatschappelijke veranderingen, zoals vergrijzing, migratie, socio-culturele diversiteit en toenemende medisch-technologische ontwikkelingen. Zorgprofessionals moeten rekening houden met de verschillen tussen patiënten en aandacht hebben voor de zinvolheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Zo kunnen patiënten soms beter op andere plekken worden geholpen dan in het ziekenhuis. Plus: moet alles wat kan? Dit alles vraagt om artsen die kunnen bijdragen aan innovatie van de zorg.

2. Een leven lang leren

Kennis vernieuwt zich continu en leidt tot bijvoorbeeld nieuwe technologie, digitalisering en artificial intelligence. Daarom legt het raamplan de nadruk op competenties die voor een leven lang leren noodzakelijk zijn, om continu te kunnen inspelen op onder meer technologische veranderingen.

3. Loopbaan buiten het ziekenhuis

Zo’n 70% van de artsen werkt niet in het ziekenhuis, maar daarbuiten, als huisarts, in de sociale geneeskunde of preventieve gezondheidszorg. Daarom gaat dit raamplan ook in op carrièreperspectieven buiten de medisch-specialistische zorg. Want de artsen buiten het ziekenhuis worden steeds belangrijker bij het beantwoorden van de zorgvragen uit de samenleving, gezien de uitdagingen waar de maatschappij voor staat.