De uitdagingen voor de oncologische zorg zijn groot. Hoe kan de behandeling van kankerpatiënten het beste worden georganiseerd en verbeterd? Daar zet de Taskforce Oncologie zich actief voor in.

Het aantal kankerpatiënten blijft stijgen, de medische ontwikkelingen gaan snel, en de behandelingen worden steeds complexer. Tegelijkertijd genezen gelukkig steeds meer mensen van kanker, en deze groeiende groep heeft vervolgens goede nazorg nodig. Dat vraagt om een passende organisatie van de zorg.

Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker

Kennis delen

In de Taskforce Oncologie werken de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), platform Oncologie – SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en het Citrienfondsprogramma Naar Regionale Oncologienetwerken samen aan verdere verbetering van de oncologische zorg.

Meerdere keren per jaar komt de Taskforce Oncologie samen om verbeterpunten in de zorg voor kankerpatiënten te agenderen en deze samen met de veldpartijen te realiseren. De leden delen continu kennis met elkaar om oncologische behandelingen en zorg te optimaliseren. En ze adviseren het ministerie van VWS en andere partijen over de meest passende zorg voor kankerpatiënten. Tijdens de COVID-19-crisis bijvoorbeeld heeft de Taskforce de overheid aangeraden om zo snel mogelijk de bevolkingsonderzoeken naar kanker weer op te starten en deze niet opnieuw te staken.

Logo's taskforce oncologie

Netwerken

Bij de diagnose en behandeling van kanker en de nazorg, palliatieve zorg zijn veel partijen betrokken. Een patiënt moet kunnen rekenen op de beste zorg en gespecialiseerde zorgprofessionals, dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Hoe kun je de zorg dan zo optimaal organiseren? De Taskforce spant zich daarom in om oncologienetwerken te faciliteren, zodat de daarin samenwerkende partijen de oncologische zorg afstemmen en continu verbeteren. De gezamenlijke missie: trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker, op de meest geschikte plek, afgestemd op iedere individuele patiënt, nu en in de toekomst.

Met het Koersboek Oncologische Netwerkorming 2015-2020 en de Agenda Oncologische Netwerkzorg 2019-2022 inspireert de Taskforce Oncologie bestuurders en professionals tot het vormen van oncologienetwerken, met aansprekende praktijkvoorbeelden en aanbevelingen.