NFU, NVZ en VWS beheren samen een fonds waaruit een aantal ziekenhuisopleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundige en medisch-ondersteunende functies wordt bekostigd: het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO).

Opleidingen voor IC- en SEH-verpleegkundigen, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers worden onder meer vergoed vanuit het FZO. Umc’s en algemene ziekenhuizen spelen een rol in het opleiden van deze gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch-ondersteunend personeel. Zij bieden een werkplaatsfunctie, waarbij in voorkomende gevallen wordt samengewerkt met hbo- en mbo-instellingen in lokale en subregionale netwerken.

Via het FZO worden umc’s en algemene ziekenhuizen gestimuleerd in het opleiden van specifieke medewerkers. Dit betreft een aantal opleidingen die vallen onder het College Zorg Opleidingen (CZO).

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg. Zij verwachten een toenemende druk op de nu al krappe arbeidsmarkt van FZO-professionals. Hun ramingen laten zien dat umc’s en ziekenhuizen de komende jaren substantieel méér gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteuners moeten opleiden om in de behoefte te kunnen voorzien. De focus ligt dan ook op de verdere verhoging van de instroom in ziekenhuisopleidingen en het aantal gediplomeerden. Het ministerie van VWS heeft in het Hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg de ambitie afgesproken om in 2021 het volledige advies van het Capaciteitsorgaan voor gespecialiseerd verpleegkundigen te realiseren.

De NFU, NVZ en V&VN hebben de FZO Taskforce opgericht om te onderzoeken hoe meer gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteuners kunnen worden opgeleid. Deze Taskforce heeft inmiddels richtinggevende adviezen geformuleerd om meer mensen op te kunnen leiden. Voor meer informatie: zie het eindrapport, deze overzichtelijke infographic en de animatie hierboven.