De afgelopen jaren is een landelijke (en wereldwijde) beweging op gang gekomen die gericht is op het verbeteren van de manier waarop wetenschappelijk personeel erkend en gewaardeerd wordt. In deze tijd van digitalisering, globalisering en Open Science zijn ook andere aspecten van hun werk steeds belangrijker aan het worden, en daarom is een modernisering van het systeem nodig. Hoe kunnen we hen breder gaan erkennen en waarderen?

In november 2019 hebben de VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw het position paper ‘Ruimte voor ieders talent: naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’ gepubliceerd. Deze paper gaat in op de beoogde modernisering van het systeem van erkennen en waarderen waarbij de kwaliteit breder wordt erkend en gewaardeerd in verschillende domeinen:

  1. Onderzoek;
  2. Impact;
  3. Leiderschap;
  4. Patiëntenzorg.

Dit vraagt een brede cultuurverandering, waarbij specifiek gedacht wordt aan:

  • Diversificatie van carrièrepaden;
  • Balans tussen individueel en collectief;
  • Focus op kwaliteit;
  • Stimulering van open wetenschap;
  • Academisch leiderschap.

Dat wordt duidelijk gemaakt in deze infographic.

Landelijk programma

Begin 2020 is een landelijk programma Erkennen en waarderen (Recognition & Rewards) gestart, waarbinnen de NFU samenwerkt met de VSNU, KNAW, NWO en ZonMw. Het programma is er in eerste instantie op gericht om zowel gezamenlijk als binnen de verschillende organisaties een visie te ontwikkelen op het gewenste gedrag en de gewenste cultuur. Dit vraagt om een vertaling van de ambities uit het position paper naar de eigen organisaties. Op dit moment stellen alle Nederlandse universiteiten een instellingsbrede commissie, die de discussie over het nieuwe systeem van erkennen en waarderen aanjaagt.Alle umc’s zijn vertegenwoordigd in de lokale universitaire commissies. De lokale commissies formuleren eerst elk een breed gedragen visie waarin ze de doelen van het position paper vertalen naar de eigen organisatie. Deze visie wordt vervolgens vertaald naar benodigde aanpassingen in systemen, structuren, capaciteiten en criteria om het nieuwe gedrag richting te geven en te bekrachtigen In het landelijke programma worden de ervaringen gedeeld.

E&W vanuit perspectief klinisch onderzoekers

In de umc's is een unieke groep wetenschappers werkzaam: de clinici. Zij zijn naast hun kerntaken in de zorg vaak actief in onderzoek en/of onderwijs. In het rapport Recognition & Rewards, Perspectives from a clinician researcher viewpoint (juni 2021) zijn de ervaringen van een groep klinische onderzoekers samengevat. Vanuit die ervaringen zijn knelpunten en aanbevelingen geformuleerd rond het erkennen en waarderen van specifiek deze groep medewerkers. Een landelijk platform met experts uit elk umc gaat hieruit drie uitdagingen prioriteren waarmee de umc's gezamenlijk aan de slag gaan.Nieuwsberichten en de discussie over Erkennen en waarderen volgen?