De NFU, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Federatie Medisch Specialisten en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voeren gezamenlijk het actieplan ‘Gepast gebruik dure geneesmiddelen’ uit. Doel van dit programma: op een systematische wijze bijdragen aan het gepast gebruik van dure geneesmiddelen.

Hoe pakken we dit in de praktijk aan?

  1. We doen een zorgvuldige inventarisatie van lopende en (recent) afgeronde onderzoeken en bestaande effectieve interventies (‘best practices’) voor het gepast gebruik van dure geneesmiddelen. Zo ontstaat een duidelijk overzicht en kan de informatie worden gedeeld. Ook wordt geïnventariseerd welke randvoorwaarden nodig zijn om de interventies voor gepast gebruik te implementeren. De focus ligt hierbij op het beïnvloeden van het gebruikte volume van dure geneesmiddelen.
  2. We creëren voorwaarden zodat deze snelle interventies snel in de dagelijkse praktijk kunnen plaatsvinden. Hiervoor nemen we eventuele barrières weg, en treffen we stimulerende maatregelen.
  3. We evalueren wat het gebrek aan kennis bij het gepast gebruik van dure geneesmiddelen precies inhoudt. Ook bedenken we kansrijke acties om deze kennishiaten op te vullen.