Hoeveel artsen kunnen instromen bij de medisch-specialistische opleidingen? Dat wordt jaarlijks bepaald door de minister van VWS.

De minister laat zich adviseren door de NFU, NVZ en Federatie Medisch Specialisten over de verdeling van de opleidingsplaatsen over de verschillende specialismen. Hiervoor is de stichting Bestuurlijk Overleg Lichte Structuur (BOLS) opgericht. Het BOLS maakt afspraken met het ministerie van VWS over de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de opleidingen. Uitgangspunt hierbij is dat er voldoende professionals worden opgeleid om aan de zorgvraag te voldoen.

BOLS verdeelt de landelijk beschikbare plaatsen per specialisme over de Opleidings- en Onderwijs Regio’s (OOR’s). De OOR’s wijzen die plaatsen vervolgens toe aan de instellingen binnen hun regio.

Sinds 1 januari 2013 worden de medische vervolgopleidingen, psychiatrie, tandheelkundige vervolgopleidingen en opleidingen van klinisch-technologisch specialisten bekostigd via een beschikbaarheidsbijdrage. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt van het ministerie van VWS het verdeelplan. De NZa verstuurt naar aanleiding van het verdeelplan beschikkingen aan de zorginstellingen, zodat zij de beschikbaarheidsbijdrage kunnen ontvangen.