Zeven umc’s. Zo'n 80.000 mensen. Als een spin in het web behartigt de NFU hun belangen, zowel binnen als buiten de umc's.

De NFU verbindt en ondersteunt de umc’s bij gemeenschappelijke kerntaken. We spelen een intermediaire rol bij overkoepelende afspraken en bevorderen de samenwerking tussen de umc’s onderling. Ook stimuleren we samenwerkingsverbanden met andere zorgpartijen en wetenschappelijke instituten op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

We zijn onder meer verantwoordelijk voor de cao en overige arbeidsvoorwaarden van alle umc-medewerkers. Daarnaast hebben we een coördinerende rol bij het opstellen en organiseren van algemeen geldende richtlijnen, tools, afspraken en evenementen rond de drie kerntaken van de umc’s: patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

In NFU-verband behartigen wij de belangen van de umc’s naar overheden en netwerkpartners. Zodat hun unieke positie wordt gezien, beschermd en versterkt en zij kunnen rekenen op optimale randvoorwaarden in regelgeving en financiering.


We werken nauw samen met andere (inter)nationale organisaties binnen de zorg, wetenschap, het onderwijs en overige sectoren. En we zorgen ervoor dat instanties die beslissen over zorg, onderwijs en wetenschap in Nederland rekening houden met de bijzondere rol van de umc’s. Daarom staan we in direct contact met de overheid, vooral met de ministeries van VWS, OCW en EZ. Bijvoorbeeld over de maatschappelijke rol die de umc’s vervullen.

Het bestuur

Het bestuur van de NFU bestaat uit de voorzitters van de raden van bestuur van de umc’s. Om de twee jaar wisselt het voorzitterschap van de NFU. Die functie wordt bij toerbeurt bekleed door de voorzitter van een van de umc’s. De huidige voorzitter is Bertine Lahuis (Radboudumc). Vicevoorzitter is Margriet Schneider (UMC Utrecht).

Het bestuur wordt ondersteund door de vier bestuurscommissies van de NFU: Arbeidsvoorwaarden, Sturing & Financiering, Opleiding & Patiëntenzorg en Onderwijs & Onderzoek. Leden van de bestuurscommissies zijn bestuurders van de umc’s. Zij worden ondersteund door het NFU-bureau. Dat is een relatief kleine en slagvaardige organisatie. De bestuurscommissies worden geadviseerd door de verschillende directeurenoverleggen en diverse werkgroepen.

Kenmerkend voor de NFU is een grote inzet en betrokkenheid vanuit de umc’s, zowel bestuurlijk als inhoudelijk. Met als motto: ‘Voor de leden, door de leden.’

Governancecode Zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Mede daarom heeft de NFU zich, samen met ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). De BoZ is verantwoordelijk voor de opstelling, monitoring, ontwikkeling en bijstelling van de Governancecode Zorg. Met deze geactualiseerde code, met als ingangsdatum 1 januari 2022, volgen de zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen worden in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. Doel: bijdragen aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen en daarmee het maatschappelijk vertrouwen.