De umc’s vervullen een maatschappelijke, centrale en actieve rol in de Nederlandse zorg. Dat komt door hun publieke functie, het ter beschikking stellen van hun publieke infrastructuur én hun organiserend vermogen. Dat doen ze gedreven, en dat doen ze samen. Voor ieders gezondheid en voor Nederland als kenniseconomie. Voor het leven van morgen.

Naast hun ziekenhuisfunctie hebben de umc’s nog drie andere publieke taken: de zorg voor topreferente patiënten, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het opleiden van de zorgprofessionals van de toekomst. De inbedding van wetenschap en opleiding in de meest complexe zorg onderscheidt de umc’s van topklinische en algemene ziekenhuizen. Door intensief samen te werken, zijn de umc’s nog meer in staat hun patiënten te behandelen naar de laatste inzichten van de medische wetenschap, zorgverleners toekomstgericht op te leiden en wetenschappelijk onderzoek te doen op wereldniveau.

De wijze waarop de umc’s zijn georganiseerd, maakt het mogelijk de hele onderzoekscyclus te doorlopen. En met succes: in Nederland zijn de umc’s verantwoordelijk voor 40% van de totale wetenschappelijke output. Zo leveren ze een grote bijdrage aan Nederland als kennisland. Op wetenschappelijk gebied behoren de umc’s tot de wereldtop.

Van groot belang is de rol die de umc’s vervullen als kennismotor. Ze zorgen ervoor dat die kennis wordt ingezet om de bevolking gezond te houden en de gezondheidszorg te innoveren. Om dit te bewerkstelligen, leiden de umc’s de zorgprofessionals van de toekomst op, zodat er voldoende kennis en kunde is om het zorgstelsel ‘weerbaar’ en duurzaam te maken.

De umc’s behoren tot de grootste werkgevers van Nederland: er werken ruim 79.000 mensen in de umc’s. Per
umc-medewerker zijn er nog eens twee medewerkers rondom het umc actief. In totaal gaat het dus om ruim 225.000 banen in en rond de umc’s. De economische impact van de umc’s is groot. De umc’s hebben bovendien grote invloed op de zorg en de publieke gezondheid door spin-offs, startups en andere innovatieve ontwikkelingen.

Innovatie, techniek, zorg, onderwijs, welzijn en preventie: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het organiserend vermogen van de umc’s is groot; met andere zorg- en wetenschappelijke organisaties werken ze regionaal, nationaal en internationaal op deze terreinen samen.

Governancecode Zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Daarom heeft de NFU zich, samen met ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). De BoZ is verantwoordelijk voor de opstelling, monitoring, ontwikkeling en bijstelling van de Governancecode Zorg. Met deze code volgen de zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen worden in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. Doel: bijdragen aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen en daarmee het maatschappelijk vertrouwen.