De NFU en de umc’s richten zich steeds meer op digitalisering. Daardoor verminderen namelijk de administratieve lasten. Plus: digitalisering maakt het eenvoudiger om de patiënt de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden.

Door te werken aan digitalisering, vervullen de umc’s een belangrijke maatschappelijke rol: ze leveren een actieve bijdrage aan de verbetering van gegevensuitwisseling, registratie aan de bron en hergebruik van data. De NFU werkt op verschillende manieren aan de digitaliseringsagenda van de umc’s.

Registratie aan de bron

Afgesproken is dat alle umc’s in 2020 80% van de zorgdata gestandaardiseerd in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) hebben vastgelegd. Elk umc heeft een eigen roadmap om dit doel te bereiken. Het Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron werkt aan een toekomst waarin zorginformatie eenmalig en eenduidig in het zorgproces wordt vastgelegd. Zo kunnen de gegevens steeds worden hergebruikt, wat veel tijd en inspanning scheelt. Registratie aan de bron zal de implementatie van het programma in de umc’s helpen te realiseren.

Registratie aan de bron levert een bijdrage aan de ambities van het Bestuurlijk Akkoord Medisch-Specialistische zorg 2019 t/m 2022. En er wordt invulling gegeven aan outcomedoel vier van het Informatieberaad Zorg (zie hieronder).

Digitalisering in het ziekenhuis

Informatieberaad Zorg

De NFU participeert in het Informatieberaad Zorg. Dit overlegorgaan bestaat uit zorgprofessionals en -partijen die samen streven naar een goed klimaat voor digitale zorg en e-health. Ze delen ervaringen uit en werken samen aan afspraken, standaarden en voorzieningen om dat te bespoedigen. Dat is belangrijk, want door digitalisering hoeven patiënten bijvoorbeeld minder vaak naar het ziekenhuis, en kunnen zij langer thuis blijven wonen. En ze kunnen zo meer de regie voeren over hun eigen gezondheid. Het Informatieberaad laat zich leiden door vier 'outcomedoelen':

  1. Medicatieveiligheid;
  2. Patiënt centraal;
  3. Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling;
  4. Eenmalig vastleggen van gegevens.

VIPP5 & Twiin

Om de digitalisering binnen de zorg te versnellen, participeert de NFU in datainfrastructuurinitiatieven VIPP 5 en Twiin. Deze initiatieven vragen de komende jaren grote aandacht en soms ook grote ICT-aanpassingen in de umc’s.