De NFU heeft op 5 september 2021 een eindbod gepresenteerd aan de vakbonden. Hiermee nemen de NFU en de umc’s hun verantwoordelijkheid om de impasse van de vastgelopen cao-onderhandelingen te doorbreken. Er kan niet langer worden gewacht op het kabinet. Zorgmedewerkers verdienen, juist nu, een betere beloning en goede arbeidsvoorwaarden.

NFU-voorzitter Margriet Schneider: “Afgelopen anderhalf jaar was vanwege de COVID-19-crisis een uitzonderlijk en buitengewoon zware periode, zowel op het gebied van werkdruk als financieel. Onze mensen hebben een ongelooflijke bijdrage geleverd; als onderzoeker, als opleider, in het lab en als ondersteuner. En met name die cruciale groep die werkt in het hart van de zorg: de verpleegkundigen. De beperkte financiële ruimte die we hebben, willen we inzetten voor die functiegroepen waar de achterstand het grootst is ten opzichte van de buitenwereld: het verpleegkundig en klinisch ondersteunend personeel. Ook het SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’ is daar duidelijk in: meer geld voor de middengroepen, waar de schaarste en de druk het grootst is.”

“We willen en kunnen niet langer wachten op Den Haag gezien de zoveelste vertraging in de kabinetsformatie. Daarom doen we nu een eindbod met verbeteringen op de huidige cao, waar wij en de vakbonden al grotendeels overeenstemming over hadden. Daarnaast bieden we een gerichte loonsverhoging voor die groep waar de achterstand het grootst is en een beperkte algehele loonsverhoging voor de rest van de umc-medewerkers.”

Belangrijke punten eindbod

Omdat het partijen niet gelukt is gezamenlijk de lopende cao aan te passen voor 2021 loopt deze ongewijzigd door tot eind 2021. Het eindbod van de NFU bevat gerichte inhoudelijke en financiële verbeteringen voor een nieuwe Cao umc die loopt van 1 januari 2022 tot en met eind 2023.

Ter compensatie van het later doorvoeren van eerder voorgestelde verbeteringen voor 2021 wordt er een eenmalige vergoeding verstrekt. De belangrijkste punten zijn verder:

Vitaliteit

  • Na nachtdienst in beginsel recht op minimaal 14 uur rusttijd.
  • Periode rond zwangerschap en bevalling geen late diensten en nachtdiensten.
  • Uitbreiding keuzemodel met ruilen geld voor vrije tijd.

Salarisverbetering voor middengroepen in patiëntenzorg in 2022

  • Werknemers in de functiefamilies verpleging en verzorging, klinisch ondersteunen, klinisch (mede)behandelen en analytisch in de schalen 7 tot en met 10 plus doktersassistenten, ontvangen in januari 2022 een eenmalige uitkering van 3,5% van hun bruto jaarsalaris, als ze dan tenminste een half jaar in dienst zijn. Zie eerdere toelichting. Voorbeeld: een verpleegkundige met een bruto maandsalaris van € 3.000 krijgt een eenmalige uitkering van € 1.260 bruto.
  • Deze medewerkers ontvangen per 1 augustus 2022 een structurele loonsverhoging van 3,5%.
  • In deze functies wordt het einde van de schalen 7 t/m 10 verlengd met 2 extra periodieken.

Salarisverbetering voor overige medewerkers in 2022

Alle umc-medewerkers die per 31 december 2021 tenminste een half jaar in dienst zijn, ontvangen in januari 2022 een eenmalige uitkering van € 750 bruto (bij een voltijd dienstverband) en een structurele loonsverhoging van 1% per 1 augustus 2022. Zie eerdere toelichting.

Salarisverbetering 2023

In 2023 wordt de loonsverhoging gebaseerd op de overheidsbijdrage voor arbeidskostenontwikkeling (OVA). Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde salarisverhoging in de markt. Zodra VWS en het kabinet de umc’s en de zorg tegemoet komen met extra financiën voor arbeidsvoorwaarden, dan zullen hierover tussen cao-partijen aanvullende afspraken worden gemaakt.

Verhoging grondslag TOD (Toelage onregelmatige diensten)

De ORT wordt betaald over het feitelijke salaris, in 2022 tot een maximum van het salaris van schaal 10.8. In 2023 wordt de berekeningsgrondslag verder verhoogd naar eind schaal 10 (10.12).

In deze bijlage is het volledige eindbod van de NFU in te zien. Het eindbod bevat een groot aantal afspraken over opleiden, vitaliteit en zeggenschap. Hierover heeft eerder al uitgebreid overleg plaatsgevonden met vakbonden.

Positief advies

Bij de onderhandelingen over de Cao umc zijn in totaal vijf werknemersorganisaties betrokken. Karen Kruijthof, cao-onderhandelaar en bestuurder Amsterdam UMC: “We doen een beroep op de vakbonden om ons eindbod, juist vanwege de huidige situatie, te begrijpen en te accepteren. Wij vertrouwen erop dat zij het met een positief advies voorleggen aan hun leden.” Gabriël Zwart, ook cao-onderhandelaar en bestuurder Maastricht UMC+: “Voor de middengroepen in de patiëntenzorg maken wij goede stappen via salarisverhogingen, verlenging van de salarisschalen en hogere grondslag voor de toelage onregelmatige dienst. Hiermee wordt een deel van de achterstand goed gemaakt. Het blijft dringend gewenst dat er vanuit de overheid alsnog aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld, zoals aangegeven in het SER-advies. Dan zullen we gezamenlijk bepalen hoe we die gaan inzetten.”

In deze Q&A vind je antwoorden op veelgestelde vragen over het eindbod. Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een email naar caoumc@nfu.nl.