Op 17 maart 2021 staan de Tweede Kamerverkiezingen op de agenda. De umc’s van Nederland, verenigd in de NFU, hebben drie actiepunten voor het volgende kabinet: een grotere rol voor preventie, investeren in wetenschap en innovatie, en samenwerking en ontschotting in de zorg. Deze actiepunten zijn toegelicht aan partijprogrammacommissies van de diverse politieke partijen. De NFU hoopt dat de politieke partijen en het volgende kabinet de actiepunten ter harte nemen.

Gezondheid is belangrijk voor iedereen. De coronacrisis laat dagelijks zien dat goede gezondheidszorg cruciaal is voor de samenleving als geheel en voor de economie. Goed voorbereid zijn op een pandemie - maar ook op de gevolgen van bijvoorbeeld vergrijzing en gezondheidsongelijkheid - is belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd staan de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van ons zorgstelsel onder druk. De huidige organisatie van de zorg is niet houdbaar. Er is een toenemende schaarste aan personeel, en de zorguitgaven blijven naar verwachting sterk groeien. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden moet volgens de NFU fors worden ingezet op preventie, wetenschap & innovatie, samenwerking en last but not least op menskracht.

Preventie
‘Door nú te investeren in een geïntegreerde preventieaanpak werken we aan de zorg en gezondheid van morgen,’ zegt Margriet Schneider, voorzitter NFU en UMC Utrecht. ‘We zien bijvoorbeeld bij COVID-19 dat een gezonde leefstijl een positief effect heeft op de ernst en de duur van de ziekte.’ Een grotere rol van preventie in onze samenleving vergt niet alleen wetenschappelijke kennis en ervaring uit heel verschillende disciplines, maar vraagt ook om een integrale aanpak en nieuwe allianties. Want met een wetenschappelijk onderbouwde preventie-aanpak is nog meer gezondheidswinst te behalen. Denk bijvoorbeeld aan de verbetering van leefstijl en de leefomgeving, of het ontwikkelen van vaccinatieprogramma’s.

Wetenschap & innovatie
‘Nederland en de umc’s tellen internationaal mee als het gaat om wetenschappelijk kennis over gezondheid en zorg. De academische motor van de umc’s draait dankzij de samenwerking met een groot aantal partners en patienten. Wij koesteren die bijzondere positie’, aldus Schneider. Om ook in de toekomst die bijzondere positie en een sterk Nederlands wetenschapsveld te houden, is stabiliteit, focus en samenhang nodig. Door de coronacrisis is eens te meer duidelijk geworden dat fundamenteel medisch-wetenschappelijk onderzoek en innovatie van levensbelang zijn en blijven. Het is daarom nodig om structureel te investeren in de basis en door te groeien naar in Europees verband afgesproken doelstelling van 3% BBP investeringen in onderzoek en innovatie.

Samenwerking
Om kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen is samenwerking en ‘ontschotting’ in de zorg een absolute voorwaarde. Regionaal waar mogelijk, en landelijk waar een concentratie van experts of patiënten nodig is om de beste kwaliteit zorg te kunnen leveren Geen enkele zorginstelling kan immers zelfstandig een volledig zorgpakket leveren. Schneider: ‘De samenwerking tussen alle soorten van zorg die tijdens de COVID-19 pandemie is ontstaan, mogen we niet meer loslaten. We hebben gezien hoe belangrijk het is dat er voldoende deskundige zorgprofessionals zijn. Dat moet ook in de toekomst zo blijven. Daarbij hoort specifiek voor verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel een goed loopbaanperspectief en een passende beloning die recht doet aan de inzet en professionaliteit.’

De umc's roepen de politieke partijen op om:

  • in te zetten op preventie en het gezondheidspotentieel maximaal te benutten
  • te investeren in onderzoek naar en innovatie van gezondheid en zorg
  • samenwerking en ontschotting in het zorgstelsel te bevorderen