Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het Integraal Zorgakkoord. De NFU vraagt de politiek om het IZA in woord en daad te ondersteunen en om een kabinetsbrede inzet op preventie. Het IZA is volgens de NFU een belangrijk momentum. Samen met alle partijen gaan we werken aan onderwerpen als preventie, duurzaamheid en concentratie en spreiding van zorg.

Wij vinden het van groot belang dat we onze focus verleggen van zorg naar gezondheid. Daarom heeft de NFU tijdens de onderhandelingen van het IZA onder meer ingezet op preventie en duurzaamheid. Ook zien we uitdagingen vanwege de energiecrisis, de arbeidsmarkt, kostenontwikkeling van dure geneesmiddelen en concentratie en spreiding.

Preventie
De NFU vindt dat het kabinet snel aan de slag moet met een kabinetsbrede inzet op preventie, ook wel Health in All Policies genoemd. De achterliggende gedachte is dat ook buiten het gezondheidsstelsel aandacht is voor de gezondheid van de bevolking. Door meer aandacht te hebben voor preventie buiten het zorgdomein, bijvoorbeeld werken aan gezonde lucht, stimuleren van gezond eten en van bewegen, kunnen we de gezondheid van de bevolking verbeteren en daarmee de instroom in de zorg beperken.

Duurzaamheid en energiecrisis
De umc’s willen vaart maken met het reduceren van de CO2-uitstoot. Met een Green Deal Zorg 3.0 wil de sector hierover afspraken maken met de overheid. Voor de realisatie van de ambities is meer nodig dan de reeds beschikbare subsidies. De huidige energiecrisis onderstreept het belang van een snelle verduurzaming, maar de realiteit is dat ook umc’s nu geraakt worden door de hoge energieprijzen. Daarom is het belangrijk dat umc’s als maatschappelijke voorziening ook onder de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) gaan vallen.

Dure geneesmiddelen
In juli 2022 heeft SiRM berekend dat de kosten van dure geneesmiddelen de aankomende jaren met 7% stijgen. In het IZA zijn afspraken gemaakt dat het ministerie van VWS de umc’s gedeeltelijk tegemoet komt voor deze verwachte kostenstijging. Ondanks deze afspraak zien de umc’s nog steeds een enorme financiële uitdaging op zich afkomen. De NFU vindt het daarom van belang dat het ministerie van VWS bij de mid term review van het IZA niet alleen de kostenontwikkelingen monitort, maar ook de mogelijkheid biedt om de financiële afspraken en het beschikbare budget bij te stellen.

Arbeidsmarkt
De arbeidsmarktkrapte wordt gevoeld in alle sectoren in Nederland. Maar het personeel in de zorg kampt naast de tekorten ook nog met de naweeën van twee jaar pandemie. De NFU dringt er bij de politiek wederom op aan om het SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’ integraal uit te voeren en de benodigde middelen hiervoor vrij te maken.

Concentratie en spreiding
De komende jaren willen de umc’s samen met andere partijen het initiatief nemen om de ambities in het IZA voor concentratie van hoog complexe zorg te realiseren. Daar nemen we onze ervaringen van de acute zorg en de oncologische netwerken in mee, in samenwerking met zorgaanbieders in de regio.