Er is een groot tekort aan huisartsen en aan andere artsen zoals artsen gespecialiseerd in jeugd, ouderen en verstandelijk beperkten. Om deze tekorten aan te pakken zijn er meerdere partijen nodig. De umc’s willen samen met andere partijen het tekort terugdringen door de opleidingen aan te passen en meer voorlichting te geven zodat de opleidingen aantrekkelijker worden. Namens de umc’s roept de NFU de minister van Volksgezondheid op om het aantal opleidingsplaatsen voor basisartsen te verhogen en de financiering voor vervolgopleidingen structureel te regelen.

Het aantal huisartsen is weliswaar afgelopen drie jaar toegenomen met 5% maar de verwachting is dat de komende tien jaar meer dan een kwart van de huisartsen zal stoppen. Ook werken ze vaker in deeltijd. Daarom moeten er meer huisartsen worden opgeleid. De problematiek reikt verder dan het tekort aan huisartsen. Veel vakgebieden in de zorg kampen met een tekort aan personeel en dat wordt komende jaren bij ongewijzigd beleid alleen maar groter. Naast het tekort aan huisartsen is er een urgent tekort aan jeugdartsen, verslavingsartsen en artsen voor kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, forensisch artsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen en artsen maatschappij en gezondheid. Gezien de grote behoefte aan deze artsen is het noodzakelijk dat er meer worden opgeleid. Voor deze vervolgopleidingen blijkt het moeilijk om studenten te enthousiasmeren. Studenten kiezen vaker voor een specialisatie in een ziekenhuis doordat de arbeidsvoorwaarden daar beter zijn en het werk meer status geeft.

Umc’s passen opleiding aan

Om te zorgen voor meer artsen in de eerstelijn en sociale geneeskunde willen de umc’s meer geneeskundestudenten en basisartsen stimuleren om een specialisatie in deze richtingen te kiezen. Zij passen de geneeskunde-opleiding daarom aan en besteden meer aandacht aan vakken die gaan over de zorg buiten ziekenhuizen. Daarnaast geven de umc’s studenten meer voorlichting over wat het werk van artsen sociale geneeskunde en in de eerste lijn, zoals van huisartsen, inhoudt. Dit willen de umc’s doen samen met andere organisaties. Die kunnen hieraan bijdragen door bijvoorbeeld stageplekken buiten de ziekenhuizen te bieden en professionals uit de praktijk te betrekken bij de opleiding van artsen. Hierbij valt te denken aan GGD-en, arbodiensten en het UWV maar ook aan zorgverzekeraars, bedrijven en gemeenten.

Structurele financiering

Voor meer opleidingsplekken en voor betere arbeidsvoorwaarden is extra geld nodig. Het is belangrijk dat het ministerie van VWS zorgt voor voldoende en structurele financiering. Een bijdrage van de ministeries van J&V en SZW kan ervoor zorgen dat er respectievelijk extra forensisch artsen en extra bedrijfs- en verzekeringsartsen worden opgeleid.