Een verbindende rol in het oplossen van gezondheidsvraagstukken dichtbij huis. Dat is kort samengevat de opdracht die de universitair medische centra zichzelf hebben opgelegd in het plan 'Onderzoek en Innovatie met en voor de gezonde regio', dat in april 2019 aan minister Bruins van Medische Zorg is overhandigd.
Nu maken we de tussenstand op. Drie vragen aan prof. dr. Albert Scherpbier*, een van de auteurs van het rapport, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ en decaan van de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences bij de Universiteit Maastricht.

Om maar met de deur in huis te vallen: waar staan we?

“De umc’s en hun partners in gezondheid hebben de afgelopen maanden absoluut niet stil gezeten. Zo zijn er voor iedere regio kwartiermakers benoemd en worden de contouren van alle regionale netwerken zichtbaar. In deze netwerken worden tal van lokale en regionale partijen samengebracht, denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, zorgverzekeraars, lokale en regionale overheden, GGD’s, zorg- en welzijnsinstellingen, burgerinitiatieven en patiëntenorganisaties. Met de bij elkaar gebrachte kennis en expertise worden voor iedere regio kennis- en innovatieagenda’s samengesteld. Hierin zal worden beschreven hoe we concreet de samenleving gezonder willen maken en wat daarvoor nodig is. Als umc’s zijn we de academische motor en is het onze rol om interactie te initiëren en faciliteren, bestaande initiatieven bij elkaar te brengen en de ontwikkeling van nieuwe innovaties te stimuleren. Iedere regio geeft daar op eigen wijze invulling aan. De regio Utrecht is immers niet één op één te vergelijken met de Leidse regio of de provincie Groningen. Het vraagt om een aanpak op maat en we willen de kennis en kunde uit de eigen regio optimaal benutten en toepassen. Natuurlijk zijn er ook uitdagingen met een gemeenschappelijke deler. Binnen het landelijk netwerk van kwartiermakers én tijdens de landelijke werkconferentie zal er worden bekeken waar er overlap is en hoe daar uiteindelijk samen in opgetrokken kan worden.”

Kunt u wellicht eens een beeld schetsen hoe de ontwikkeling van zo’n regionale kennisagenda in zijn werk gaat?

“Voor de regio Zuidoost-Nederland hebben we alle partners die zich met gezondheid en preventie bezighouden zelf de vraag voorgelegd: wat zien jullie als dé grote uitdaging van de toekomst voor het realiseren van een gezond Zuidoost-Nederland? Daar kwamen vier thema’s uit naar voren: sociaaleconomische gezondheidsverschillen, vergrijzing, betaalbaarheid van zorg en zorgorganisatie. In een regionale conferentie zijn rondom deze thema’s denksessies georganiseerd en concrete vraagstukken geformuleerd: Welke innovatieve woonvormen helpen ouderen in onze regio langer thuis te blijven wonen? Hoe creëren we een leefomgeving waar onze kinderen gezond kunnen opgroeien? Het zijn slechts twee voorbeelden, maar op deze wijze maken we inzichtelijk wat er leeft in de regio. Al de kennisvragen die zijn geformuleerd, worden verder aangescherpt en uiteindelijk samengebracht in de kennis- en innovatieagenda voor Zuidoost-Nederland. Op die manier zorgen we voor een breed gedragen en toekomstbestendige agenda voor (en met name ook) door de eigen regio.”

Wanneer plukt de maatschappij de vruchten van de inspanningen van de umc’s?

“Laat ik benadrukken dat het niet alleen de inspanning is van de umc’s. Wij faciliteren en leveren knowhow, maar de invulling en de uitwerking van de kennisagenda’s zijn een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het is daarnaast ook niet zo dat we nu pas het licht hebben gezien en aan de slag gaan. In de kern hebben de umc’s een taak in het gezonder maken (en houden) van de regio door bijvoorbeeld het doen van wetenschappelijk onderzoek en het generen van nieuwe kennis. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar samenwerking. Daar zijn al mooie en succesvolle voorbeelden van. Denk bijvoorbeeld aan het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen of Amsterdam Mental Health. We willen nu echter het momentum aangrijpen om nieuwe stappen te zetten en nog nadrukkelijker samen met onze partners het verschil maken. Dat verwacht de samenleving ook van ons en dus pakken we die handschoen op. In de komende jaren gaan we concreet aan de slag om de vraagstukken uit de kennisagenda’s actief aan te pakken. Samenwerken aan een gezonde regio!”

(*Sinds 1 juni 2020 is Albert Scherpbier met pensioen; zijn taken als kwartiermaker zijn overgenomen door decaan Annemie Schols.)

Op 16 november 2020 hebben we tijdens de online 'Werkconferentie Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio' in vogelvlucht laten zien wat de afgelopen periode in de regio’s is gebeurd én welke acties de komende periode gepland staan. De kwartiermakers uit elke regio en de regionale partners hebben toen hun aanpak en resultaten laten zien aan onder meer het ministerie van VWS.