Deze week stemt de Tweede Kamer over een motie die zorgt dat het geld voor het uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling snel beschikbaar komt. Zorgpartijen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kunnen dankzij het geld aan de slag met het realiseren van een landelijk dekkend netwerk (CumuluZ), het verbeteren van gegevensuitwisseling in de zorg én het verminderen van administratieve lasten. Zorgpartijen hopen dan ook op brede steun van de Tweede Kamer voor deze motie.

Digitalisering in de zorg is cruciaal om de zorg toegankelijk, van hoge kwaliteit en betaalbaar te houden. Dit is essentieel om de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden. Bovendien levert digitalisering grote voordelen op voor patiënten en zorgmedewerkers. Bijvoorbeeld omdat patiënten eenvoudiger thuis zorg kunnen ontvangen of omdat medewerkers eenvoudiger het digitale dossier kunnen bijwerken. Zo zijn ze minder tijd kwijt aan administratieve rompslomp met overtypen van dossiers en opzoeken van informatie. Ook verkleint dit de kans op fouten in de informatieoverdracht en wordt hiermee de kwaliteit van zorg verbeterd.

Uitvoeringsakkoord

Met dat doel voor ogen hebben de brancheorganisaties in het IZA op 22 januari samen met het ministerie van VWS bindende afspraken gemaakt die zorgen dat zorgbreed en in afstemming met het sociaal domein gegevens veiliger en sneller uitgewisseld kunnen worden. De zorgpartijen willen het komende jaar grote slagen maken om met het uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling de basis op orde te brengen. Dit gaat specifiek om het realiseren van een landelijk dekkend netwerk (LDN), generieke functies en eenheid van taal.

VWS-begroting 2024

Actiz, de Nederlandse GGZ, de Federatie Medisch Specialisten (FMS), InEen, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), ZorgthuisNL en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vragende Tweede Kamer om deze aanpak op basis van de uitvoeringsplannen te steunen en de gereserveerde middelen (1 miljard euro) hiervoor vrij te maken.