Vandaag (11 december) heeft de cao-delegatie van de NFU samen met FNV, CNV, LAD, NU’91 en FBZ het tweede gesprek gevoerd om te komen tot een nieuwe cao. NU’91, de vakbond voor verpleegkundigen, zit voortaan als zelfstandige partij aan tafel. In de twee gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd, hebben alle partijen hun belangrijkste onderwerpen toegelicht. Ondanks de zeer beperkte financiële ruimte zien de umc’s mogelijkheden om ten behoeve van de vitaliteit van medewerkers tot betere afspraken te komen.

Er zijn veel ontwikkelingen van invloed op de financiën van de umc’s: de financiële gevolgen van de COVID-19-crisis, de economisch onzekere tijden, de stijgende pensioenpremies - die de umc’s grotendeels voor eigen rekening nemen - en de neerwaartse bijstelling van de ova (overheidsbijdrage voor arbeidskostenontwikkeling). Hierdoor is er uiterst beperkte financiële ruimte. Schade en vertraging van (klinisch) onderzoek en onderwijs worden niet tot nauwelijks vergoed. En umc’s krijgen te maken met inhaalzorg in 2021. Ook de zorgvraag stijgt, terwijl de middelen nauwelijks stijgen. Kortom, de NFU is van mening dat de komende jaren extra financiering noodzakelijk is voor de curatieve zorg. De NFU en de umc’s staan dan ook geheel achter de boodschap uit de brandbrief van de vakbonden aan minister Van Ark die op 30 november jl. in het gezamenlijk overleg van sociale partners in de zorg met de minister aan de orde is gekomen. Dit heeft, evenals de vele moties in de Tweede Kamer, niet tot het gewenste resultaat geleid. Ook in de komende tijd zullen de umc’s blijven ijveren voor meer middelen.

Dialoogsessies

Uitgaande van een solide basis - het huidige pakket aan arbeidsvoorwaarden is over de gehele linie namelijk goed – ziet de NFU verbetermogelijkheden, onder andere door aandacht voor een levensbestendige (loopbaan)ontwikkeling en voor vitaliteit, met een helder beleid gericht op álle generaties. Ook is modernisering van het functiehuis een belangrijk speerpunt net als het verlichten van de werkdruk waar dat kan. Daarnaast willen de umc’s de zeggenschap van medewerkers vergroten. Deze punten reflecteren de wensen van de umc-medewerkers, met wie momenteel dialoogsessies worden gehouden. Deze input wordt nog verder verzameld en meegenomen in het vervolg van de gesprekken met vakbonden.

Tegen bovengenoemde achtergrond en vanwege de vele onzekerheden en de formatie van een nieuw kabinet komend jaar willen de umc’s komen tot een kortlopende cao.

Het volgend overleg staat gepland op 15 januari 2021.