De voorstellen van de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners, waaraan de NFU deelneemt, zijn positief ontvangen door het kabinet.

Dit blijkt uit de kabinetsreactie op het korte termijn advies van de taskforce. Er komt 4,5 miljoen euro beschikbaar om regionaal werkgeverschap te bevorderen in combinatie met het ontzorgen van zorgprofessionals. Ook komt er 4 miljoen euro voor bijscholing van personeel met combibanen, zodat deze zorgmedewerkers inzetbaar zijn tijdens piekmomenten. Voor het optimaliseren van de toegankelijkheid tot de zorgsector stelt het kabinet 0,5 miljoen euro beschikbaar bovenop de bestaande middelen hiervoor.

De Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners is door het vorige kabinet gevraagd om concrete maatregelen te identificeren die op korte termijn uitvoerbaar zijn en bijdragen aan de ondersteuning van zorgmedewerkers en hun inzetbaarheid. De taskforce adviseert langs drie thema’s (herstel en behoud; passend werk, vergroten arbeidsaanbod) acht concrete acties in gang te zetten. De acties zijn tot stand gekomen na overleg met zorgprofessionals. Het volledige advies is hier te vinden.

Reactie ministers
De minister van VWS en minister voor Langdurige Zorg en Sport zijn het eens met de analyse en hoofdlijnen van het advies van de Taskforce. Ze onderstrepen dat zeggenschap voor en vertrouwen in zorgmedewerkers een belangrijk uitgangspunt is. Volgens de ministers is het belangrijk dat zorgprofessionals, en specifiek ook verpleegkundigen en verzorgenden, daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op de praktische en inhoudelijke aspecten van het werk en zorgprofessionals zich hierin ook gehoord en gezien voelen.

Eerder liet Simone Kok, IC-verpleegkundige in Amsterdam UMC en lid van de taskforce, weten dat zeggenschap en samenwerking tussen verschillende organisaties en het werkveld belangrijk is. “Door samen te werken met werkgevers, zorgprofessionals, HR-professionals, vakbonden en het ministerie hebben we ervoor gezorgd dat de neuzen dezelfde kant op staan. Nu kunnen we daadwerkelijk samen aan de slag voor de beste zorg voor zorgprofessional én patiënt, bewoner of client.”, aldus Simone.

Personeelstekorten
Voor COVID waren er al personeelstekorten, maar door COVID zijn deze nog zichtbaarder geworden (o.a. bij het opschalen van de IC-zorg). Het personeelstekort in de sector zorg en welzijn bedraagt op dit moment circa 50 duizend personen. Vooral verzorgenden en verpleegkundigen. Dit tekort loopt op naar 135 duizend werknemers in 2031. De NFU blijft daarom ook na dit besluit in gesprek met zorgpartijen, zorgprofessionals en de betrokken ministers om aandacht te vragen voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn.

-------------

Het gaat bij combibanen bijvoorbeeld om zorgprofessionals in onderwijs-, management- en onderzoeksfuncties die bij kunnen springen in de directe zorgverlening.