Om de zorg te verduurzamen, is een forse investering nodig. Uit berekeningen van TNO in opdracht van de zorgsector, blijkt dat het om een bedrag gaat van jaarlijks € 167 miljoen voor ziekenhuizen en nog eens € 167 miljoen voor de langdurige zorg. Het gaat om extra kosten, bovenop de investeringen die de zorgsector nu al maakt voor verduurzaming. Het geld is nodig om voor 2050 de CO2-uitstoot met 95% terug te brengen.

In een brief aan het nieuwe kabinet vragen de partners van de Green Deal Duurzame Zorg (ActiZ, de Nederlandse ggz, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en Nederlandse Vereniging van Banken) steun voor de noodzakelijke verduurzamingsopgave in de zorg. De sector zet de ingezette route graag voort samen met het nieuwe kabinet.

Groot draagvlak

De Green Deal Duurzame Zorg richt zich op vier pijlers: reductie CO2-voetafdruk, circulair werken, medicijnresten uit het water en het stimuleren van een omgeving en een betere gezondheid bevordert. De

Green Deal sluit aan bij de ambities van het Klimaatakkoord en het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. Het grote aantal ondertekenaars (241 organisaties) laat het draagvlak en het noodzakelijke belang zien van de transitie naar een duurzame zorg: van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag. Investeren in preventie en daarmee in duurzame zorg is nodig om de zorgsector toekomstbestendig te maken.

Uitstoot

De zorgsector is goed voor 7% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Om deze reden zijn zorgorganisaties al aan de slag met diverse initiatieven. Het gaat om het verduurzamen van het zorgvastgoed door het op steeds grotere schaal inzetten van warmtepompen, isolatiemaatregelen, warmte en koude opslag (WKO’s), circulair bouwen en het gebruik van zonnepanelen en windenergie. Er zijn campagnes gestart mensen bewust te maken medicijnen niet thuis weg te spoelen of weg te gooien maar in te leveren. Daarnaast zijn er projecten om medicijn- en voedselverspilling terug te dringen. Ook werken zorginstellingen aan het stimuleren van recycling, kiezen voor gezonde voeding, duurzaam inkopen en circulaire werkplekken. Dit doen zij met behulp van ‘green teams’ bestaande uit medewerkers in de eigen organisatie die initiatieven van verduurzaming verder brengen