Universiteiten en UMC’s roepen politiek op tot investeringen

Universiteiten en UMC’s onderschrijven de conclusie van PwC dat het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek 1,1 miljard tekort komen. De onderzoekers pleiten tevens voor een nieuw bekostigingsmodel: niet langer een vast bedrag verdelen op basis van steeds groeiende studentenaantallen, maar ambities formuleren en daar de bekostiging op aanpassen. Universiteiten en UMC’s steunen deze adviezen. Voorzitter VSNU Pieter Duisenberg: “Het PwC-onderzoek bevestigt dat extra investeringen nodig zijn om het niveau van het academisch onderwijs en onderzoek in Nederland te handhaven. Daarmee kunnen we het onderwijs kleinschalig organiseren, de werkdruk verlagen en meer ruimte maken voor ongebonden onderzoek.” NFU-voorzitter Margriet Schneider: “Om de zorg van morgen uitstekend te blijven leveren zijn wetenschappelijke kennis en innovaties nodig. Door ambitieuze doelen te stellen in ons onderzoek en onderwijs kunnen we werken aan medische doorbraken in onderzoek en leiden we de beste mensen op voor de zorg en het leven van morgen. Wij vragen de politiek daarom te blijven investeren in kennis en innovatie.” Studentenorganisaties ISO en LSVb ondersteunen deze oproep.

Onderzoek naar structurele tekorten
Het vandaag gepubliceerde onderzoek van PwC is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Het onderzoek bevestigt eerdere analyses die aangaven dat het onderzoek op universiteiten steeds verder aan ‘’projectificering’’ onderhevig is: nog maar 4% van het onderzoeksbudget is door onderzoekers in Nederland vrij te besteden. Ook is de werkdruk zeer hoog en kunnen de ambities met betrekking tot kleinschalig onderwijs niet worden waargemaakt. Investeringen in infrastructuur schieten volgens het onderzoek eveneens tekort. De recent aangekondigde investeringen uit het Nationaal Programma Onderwijs na Corona zijn hier geen oplossing voor: die middelen zijn ingesteld om de impact van corona op te vangen, maar lossen geen structurele problemen op.

In het onderzoek van PwC zijn de na 2018 doorgevoerde kortingen en de significante stijging van het aantal studenten buiten beschouwing gelaten.  Ook houden de analyses geen rekening met toenemende maatschappelijke en politieke ambities op het gebied van valorisatie, innovatie, leven lang ontwikkelen, flexibel studeren en het blijven doen van onderzoek van wereldformaat.

Verder reikende ambities voor Nederland: toegroeien naar 3% BBP voor onderzoek
Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen en wil haar structurele verdienvermogen en de samenleving als geheel versterken. De Kenniscoalitie heeft eerder een voorstel uitgebracht voor een 10 jaar stabiele groei van uitgaven aan R&D en innovatie om in 2030 het niveau van 3% BBP te bereiken en zo internationaal concurrerend te blijven. De inhaalslag die het onderzoek van PwC aanbeveelt is hiervoor een broodnodige eerste stap. VSNU en NFU gaan graag het gesprek aan met de politiek over hoe we de basis van het Nederlandse kennisveld kunnen verstevigen, onder andere via de inzet van ‘rolling grants’ voor wetenschappers en via sectorplannen voor de versterking van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact.

De Kamerbrief en de onderliggende onderzoeksrapporten vindt u hier.