De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft vandaag namens de umc’s overlegd met de vakbonden en een voorstel neergelegd voor verbetering van de cao voor umc-medewerkers in 2024.

Hieronder delen we graag puntsgewijs de belangrijkste onderdelen. Deze punten zijn uitgewerkt in een volledig voorstel. Hierover willen wij graag met de vakbonden nader overleggen.De puzzel die moest worden opgelost: hoe komen we tegemoet aan de wensen van onze medewerkers binnen de begrensde financiële mogelijkheden van de umc’s, wetend dat dit jaar al een loonsverhoging van 10 procent is doorgevoerd.

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen?

 • Uitgangspunt zijn de prioriteiten die onze medewerkers tijdens dialoogsessies hebben aangegeven, met als belangrijkste onderwerpen reiskosten, maatregelen om vitaal te blijven en beloning.
 • Er is goed gekeken naar ontwikkeling van de koopkracht in 2023 en 2024, dus wat onze medewerkers nodig hebben om hun uitgaven te kunnen blijven doen.
 • We willen dat de loonontwikkeling bij de umc’s concurrerend is met die bij de overheid en in het bedrijfsleven. We vinden het ook belangrijk om rekening te houden met lonen in de rest van de zorgsector en bij de universiteiten.
 • De umc’s zijn verplicht een bijdrage te leveren aan klimaatverbetering (door vermindering van de CO2 uitstoot); woon-werkverkeer van medewerkers heeft daarin een groot aandeel.
 • Wat in totaal kan worden uitgegeven aan arbeidsvoorwaarden, is afhankelijk van het bedrag dat de overheid in 2023 en 2024 beschikbaar stelt, de zogeheten Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA).

Wat betekent ons voorstel, op hoofdlijnen, voor de medewerkers?

 • Bij alle umc’s komt een regeling voor het woon werkverkeer, passend bij de plaatselijke situatie. Die regeling wordt in 2024 uitgewerkt. In elk geval maakt een fietsregeling daar onderdeel van uit. Uitgangspunt is 100% vergoeding van de reiskosten per openbaar vervoer. Medewerkers die avond-, nacht- en weekenddiensten moeten draaien en met eigen vervoer willen komen, krijgen een kilometervergoeding van € 0,16; tot een maximum van 35 kilometer enkele reis.
 • Voor wie thuiswerken mogelijk is, wordt de thuiswerkvergoeding aangepast tot wat we maximaal mogen geven zonder dat je er belasting over moet gaan betalen. (In 2023 is dat € 2,15).
 • Omdat de invoering van de reiskostenvergoeding uiterlijk plaatsvindt in 2025, ontvangen medewerkers in 2024 een eenmalige uitkering van € 500 bij een volledig dienstverband.
 • De salarissen worden per 1 juli 2024 structureel verhoogd met 2%, met een maximum van € 123,18 bruto per maand.
 • Er komt een regeling dat je verlof kunt sparen voor het moment dat je daar behoefte aan hebt tijdens je loopbaan. Die ‘balansverlofpot’ (bedoeld voor een betere balans tussen werk en privé) kun je vullen met overuren, met niet-opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen of door het kopen van verlofuren.
 • Omdat oudere medewerkers onvoldoende balansverlof hebben kunnen opbouwen, komt er voor hen in ieder umc een generatieregeling, waardoor zij minder kunnen gaan werken tot aan de AOW-leeftijd. Hoofdregel: 80% werken met behoud van 90% van het loon en 100% pensioenopbouw. (Voor medisch specialisten wordt gewerkt aan een andere regeling.)
 • Het aantal bovenwettelijke vakantie-uren gaat van 24 naar 32 uur (bij een volledig dienstverband).
 • Tijdens het geboorte- en ouderschapsverlof wordt de UWV-uitkering van 70% aangevuld tot 100% van het loon (tot het wettelijk maximum dagloon), zodat medewerkers niet afzien van het verlof om financiële redenen.
 • Bij onderzoekers in opleiding en wetenschappers met een tijdelijk dienstverband kan de tijdelijke arbeidsovereenkomst worden verlengd bij opname van zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorte- en gedeeltelijk ouderschapsverlof.
 • De toelage voor aanwezigheids- en bereikbaarheidsdiensten wordt verdubbeld.
 • Bij de invulling van diensten en roosters krijgen eigen medewerkers voorrang boven extern ingehuurde krachten.
 • Met betrekking tot Hoofdstuk 15 (voorwaarden voor medisch specialisten) is een aantal voorstellen gedaan, rekening houdend met veranderende wensen van deze beroepsgroep.

Afgesproken is op 7 december verder te overleggen.