Voorkom onnodige gezondheidsschade door de effecten op gezondheid mee te nemen bij toekomstige overheidsbesluiten. Bijvoorbeeld door het opstellen van een gezondheidseffectrapportage. Dit is een van de adviezen die de NFU meegeeft aan de Tweede Kamerleden, die op 16 mei debatteren over leefstijlpreventie.

De gezamenlijke umc’s stellen in de brief aan de Kamerleden dat de maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord niet voldoende zijn om Nederland gezonder te maken. ‘Het is van groot belang sterker in te zetten op kennis over effectieve preventie en (wettelijke) maatregelen om de gezondheid van mensen te beschermen en sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. De maatregelen zijn nu te vrijblijvend en onvoldoende effectief.’

De umc’s vragen dan ook aan de staatssecretaris of hij bereid is te onderzoeken hoe een gezondheidseffectrapportage ingezet kan worden om gezondheid te verbeteren en gezondheidsschade als gevolg van beleidsbeslissingen te voorkomen.

Daarnaast is het belangrijk om gezondheidsdoelen in de wet vast te leggen. Het wettelijk vastleggen is een stevige stimulans om de gezondheidsdoelen daadwerkelijk te behalen. Hierover is eerder al een motie aangenomen in de Tweede Kamer.
Ook vragen de umc’s aan de staatssecretaris om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van beleidsinstrumentarium waarmee de brede maatschappelijke kosten en baten van preventie gekwantificeerd kunnen worden. Zo kunnen we beter in kaart brengen hoe gezondheidsdoelen behaald kunnen worden.

Om goed onderzoek te kunnen doen naar het beschermen van de gezondheid door het verbeteren van luchtkwaliteit, fiscale maatregelen of het inrichten van een gezonde wijk, is een goedlopende data-infrastructuur nodig. ‘De Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie adviseert terecht te investeren in goede data-infrastructuur om de korte- en langetermijneffecten van preventie, zoals minder zorgkosten en hogere arbeidsparticipatie, beter in kaart te brengen.’