De NFU en de vakbonden FNV, CNV, FBZ, LAD en NU’91 hebben op 11 november overeenstemming bereikt over aanvullende afspraken voor de Cao umc. De vakbonden leggen het aangevulde cao-akkoord met een positief advies voor aan hun leden dus de acties zijn van de baan.

Uitgangspunt is het verlagen van de werkdruk en het ophogen van de salarissen van de middengroepen in de patiëntenzorg. Dit sluit aan bij de aanbevelingen in het SER-rapport van dit voorjaar. Er is een loonsverhoging afgesproken die niet voor iedereen hetzelfde is. Eerder was al een cao-akkoord bereikt met NU’91. Nu zijn aanvullende afspraken gemaakt met alle vakbonden.

In het aangevulde cao-akkoord zijn verbeteringen overeengekomen voor alle umc-medewerkers op het gebied van loon, het verlagen van de werkdruk, generatiebeleid, scholing en professionele ontwikkeling.

Cao-onderhandelaars Karen Kruijthof, bestuurder Amsterdam UMC en Gabriël Zwart, bestuurder Maastricht UMC+, zijn blij met de uitkomst: “We hebben veel waardering voor de enorme inzet van onze mensen. We willen oog houden voor de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, hen passend belonen en het evenwicht in de beloning met de middengroepen in de patiëntenzorg bevorderen. Er lag al een goede cao. Die is nu aangevuld met verbeteringen voor alle umc-medewerkers. Deze cao komt tegemoet aan de wensen van onze medewerkers.”

Wat biedt de nieuwe cao?

Verlaging van de werkdruk

De umc’s willen er alles aan doen om de werkdruk te verlagen. In het cao-akkoord zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Een vrije dag is een vrije dag. Een medewerker hoeft dan dus niet bereikbaar te zijn.
 • Meer rust in roosters door het beperken van het verschuiven van diensten.
 • Zelf roosteren door teams wordt de norm.
 • De rusttijd na een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst in de nacht wordt aangepast naar ten minste 8 uur.
 • Na een nachtdienst geldt minimaal 14 uur rusttijd.
 • Geen late diensten en nachtdiensten in een periode van zwangerschap en rond de bevalling.
 • Uitbreiding keuzemodel waarin loon geruild kan worden voor vrije tijd.
 • Als de werkgever een rooster wijzigt binnen 72 uur voordat dit veranderde rooster ingaat, keert de werkgever een vergoeding uit voor de verschoven diensten. Deze maatregel wordt structureel vastgelegd in de cao.

Daarnaast heeft elk umc een eigen pakket aan maatregelen om de werkdruk te verlagen.

Loon

Medewerkers in een van de schalen schaal 1 t/m 10 maar niet werkzaam in de middengroepen in de patiëntenzorg

 • 2021: per 1 augustus 2021 wordt het salaris structureel verhoogd met 2%, maar tenminste met € 75 bruto per maand (op voltijdbasis). Dit wordt met terugwerkende kracht in januari 2022 uitbetaald.
 • 2022: per 1 augustus 2022 wordt het salaris structureel verhoogd met 2%, maar tenminste met € 61 bruto per maand (op voltijdbasis).
 • 2023: medio 2022 gaan de cao-partijen met elkaar in overleg over de loonsverhoging voor 2023. Om de gestegen prijzen te compenseren bedraagt de loonsverhoging voor 2023 minimaal de consumentenprijsindex (CPI) volgens de raming van Prinsjesdag in 2022, waarbij partijen met elkaar kijken hoe mogelijke knelpunten kunnen worden opgelost.

Vanaf 1 januari 2022 geldt een minimum uurloon van € 14 bruto.

Medewerkers in een van de middengroepen in de patiëntenzorg*

 • 2021: per 1 augustus 2021 wordt het salaris structureel verhoogd met 3,5%. Dit wordt met terugwerkende kracht in januari 2022 uitbetaald.
 • 2022: per 1 januari 2022 wordt het salaris structureel verhoogd met 3,5%.
 • 2023: medio 2022 gaan de cao-partijen met elkaar in overleg over de loonsverhoging voor 2023. Om de gestegen prijzen te compenseren bedraagt de loonsverhoging voor 2023 minimaal de consumentenprijsindex (CPI) volgens de raming van Prinsjesdag in 2022, waarbij partijen met elkaar kijken hoe mogelijke knelpunten kunnen worden opgelost. De ingangsdatum voor de loonsverhoging voor deze groepen medewerkers zal op 1 januari 2023 plaatsvinden.

Ook wordt het einde van de schalen 7 t/m 10 verlengd met twee extra periodieken en wordt de grondslag voor de Toeslag Onregelmatige Diensten verhoogd en berekend op basis van het feitelijke salaris tot een maximum van reguliere schaal 10 periodiek 8. Per 1 januari 2023 wordt deze grondslag verder verhoogd naar eind reguliere schaal 10 (periodiek 12). Lees meer in het aangevulde cao-akkoord.

*dit zijn medewerkers in de functiefamilies verpleging en verzorging, klinisch ondersteunen, klinisch (mede)behandelen en analytisch in schaal 7 t/m 10 plus doktersassistenten en verzorgenden in schaal 5 en 6. Hiernaast worden de schalen 7, 8 en 9 van de middengroepen in de patiëntenzorg per 1 januari 2022 verlengd door toevoeging van twee extra periodieken aan de schalen.

Medewerkers in schaal 11 en hoger

 • 2021: per 1 augustus 2021 wordt het salaris structureel verhoogd met 1% + 1% met een maximum van € 46 per maand (op voltijdsbasis). Dit wordt met terugwerkende kracht in januari 2022 uitbetaald.
 • 2022: per 1 augustus 2022 wordt het salaris structureel verhoogd met 1% + 1% met een maximum van € 46 per maand (op voltijdsbasis).
 • 2023: medio 2022 gaan de cao-partijen met elkaar in overleg over de loonsverhoging voor 2023. Om de gestegen prijzen te compenseren bedraagt de loonsverhoging voor 2023 minimaal de consumentenprijsindex (CPI) volgens de raming van Prinsjesdag in 2022, waarbij partijen met elkaar kijken hoe mogelijke knelpunten kunnen worden opgelost.

Generatieregeling

De umc’s zien dat voor alle generaties de nodige uitdagingen bestaan. Er wordt in de cao daarom een centrale generatieregeling ingevoerd waarbij de umc’s minimaal een regeling hebben voor de groep jonge professionals die aan het begin van hun carrière en gezinsvorming staan, of voor de groep ervaren professionals die moeten balanceren voor de zorg voor hun gezin, ouders en werk, of voor de groep zeer ervaren en oudere professionals.

Voor de oudere medewerkers wordt een zware beroepenregeling (RVU) ingevoerd voortkomend uit de sectoranalyse MDIEU.

Ook zullen de umc’s investeren onder meer in opleiding, professionele ontwikkeling en zeggenschap. Lees alle details in het aangevulde cao-akkoord.

Disclaimer

Er is de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de informatie in dit document besteed. Desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of onvolkomenheden in de tekst voorkomen.