De NFU is verheugd dat het Nationaal Programma Onderwijs de komende jaren extra lucht geeft in hoger onderwijs en onderzoek. OCW-ministers Van Engelshoven en Slob kondigden dit programma van ruim 8,5 miljard euro op 17 februari aan. Het ondersteunt studenten, verlicht werkdruk van docenten in hoger onderwijs en stelt jonge wetenschappers in staat hun onderzoek af te maken.

Extra aandacht voor geneeskunde
In de voorstellen is extra aandacht voor de opleiding geneeskunde: “om generieke studievertraging en het oplopen van structurele achterstanden te voorkomen zijn de huidige inhaal- en ondersteuningsprogramma’s van groot belang. Deze aanpak wordt voor de duur van dit programma voortgezet en uitgebreid naar het hbo en de richting geneeskunde binnen het wo. Met behulp van deze programma’s kunnen vertragingen worden ingehaald en kunnen studenten tijdig instromen op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding kiezen.” De NFU overlegt met OCW over de concrete invulling hiervan en dringt daarnaast aan op extra investering in onderzoek bij de komende kabinetsformatie, in lijn met de inzet van de Kenniscoalitie waarin de NFU participeert.

Zonder onderzoek staan we stil
Ook de Kenniscoalitie is blij dat er nu gewerkt kan worden aan een sterkere en stabiele kennisbasis bij de publieke kennisinstellingen, die cruciaal is om ook de basis van onderzoek en innovatie over de volle breedte te versterken: hogescholen, universiteiten, universitair medische centra, ondernemers & bedrijven en TO2‐instellingen. Het komt tegemoet aan een van de onderdelen van het voorstel van de Kenniscoalitie om naar 3% van het BBP aan onderzoek en innovatie te groeien. Dat is nodig zodat Nederland zich qua wetenschappelijke prestaties en innovatie op lange termijn kan blijven meten aan andere Europese landen. Want: #zonderonderzoek staan we stil.