De kennisinstellingen en werkgevers, samenwerkend in de Kenniscoalitie, zijn positief over de beleidsbrief Hoger Onderwijs en Wetenschap van minister Dijkgraaf. In de brief gaat de minister onder andere in op de toekomst van wetenschap in Nederland en geeft invulling aan de verdeling van de extra investeringen uit het coalitieakkoord . “De omvang van de investeringen geeft ons vertrouwen dat het kabinet wil werken aan structurele versterking van onderzoek en innovatie in Nederland, wat van groot belang is voor de toekomst van ons land”, aldus Marcel Levi als voorzitter van de Kenniscoalitie, tevens voorzitter van NWO. “Wel is het belangrijk om de volledige keten van onderzoek en innovatie, dus inclusief het toegepaste onderzoek en onderzoek t.b.v. het bedrijfsleven, niet uit het oog te verliezen”.

De Kenniscoalitie is tevreden over de wijze waarop extra middelen worden toegedeeld. Met deze extra middelen kan een begin worden gemaakt aan de hoognodige versterking van de publieke kennisbasis. Wel vindt de Kenniscoalitie het van belang dat de hele publieke kennisinfrastructuur blijvend wordt versterkt, en de balans tussen zowel ongebonden onderzoek en thematisch onderzoek, als investeringen in wetenschap en innovatie wordt bewaakt.

De investeringen van de minister van OCW komen naast de eerdere verhoging van de investeringen in thematisch onderzoek via het Nationaal Groeifonds.

Structurele investeringen over de hele kennisketen, inclusief toegepast onderzoek en het betrekken van bedrijven, en in zowel wetenschap als innovatie, zijn van belang voor Nederland als ons land zich op lange termijn wil blijven meten aan andere Europese landen. Bovendien zijn onze welvaart en ons welzijn afhankelijk van wetenschap op topniveau en baanbrekende innovaties. Daarom is het belangrijk dat ons land minimaal 3% van het bruto binnenlands product structureel gaat investeren in wetenschap en innovatie. Intussen koersen landen als Frankrijk en Duitsland al af op 3,5%. “Met de investeringen uit het coalitieakkoord zetten we een flinke stap in de goede richting, maar daarmee zijn we er nog niet. We blijven in de toekomst graag samen met de ministers van OCW en EZK kijken naar een evenwichtige structurele versterking van het Nederlands onderzoeks- en innovatieveld.”

Verder benadrukt de Kenniscoalitie dat de extra investeringen een verplichting met zich meebrengen. Levi: “De minister kiest voor investeringen in wetenschap en onderzoek en dat is goed nieuws voor Nederland. Deze bestedingen brengen voor ons een verantwoordelijkheid met zich mee. Als partners in de Kenniscoalitie moeten we bijdragen aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen waar deze samenleving voor staat, zoals klimaatverandering, de energietransitie, de digitalisering en de gezondheidszorg. Maar ook om te laten zien waarom investeringen in R&D cruciaal zijn voor een strategisch autonome en competitieve industrie.”

Over de Kenniscoalitie
De Kenniscoalitie is een samenwerkingsverband van ondernemers en wetenschappers en bestaat uit Universiteiten van Nederland (UNL), Vereniging Hogescholen (VH), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, ZonMw, VNO-NCW, MKB Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TO2-federatie). De Kenniscoalitie streeft gezamenlijk naar optimale omstandigheden om onderzoek en innovatie in Nederland te laten bloeien en fungeert als gesprekspartner voor de overheid.