De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de vakbonden hebben op donderdagavond 15 februari 2024 overeenstemming bereikt over de inhoud van een nieuwe cao voor medewerkers van alle umc’s. De betrokken partijen moeten vervolgens officieel hun goedkeuring geven aan dit zogeheten onderhandelingsresultaat. De afstemming met leden kan enkele weken in beslag nemen. Het akkoord geldt voor 2024 en 2025 en omvat een totaalpakket aan verbeteringen.

De NFU is blij dat er duidelijkheid is voor de medewerkers. NFU-onderhandelaars Karen Kruijthof en Gabriël Zwart: "We hebben tijdens het hele proces goed geluisterd naar de signalen die onze medewerkers hebben afgegeven en naar de verschillende vakbonden. Dit pakket komt tegemoet aan de wensen van uiteenlopende werknemersgroepen. Daarbij was er ook een grote verantwoordelijkheid om tot een akkoord te komen dat voor de umc’s financieel verantwoord is. Dat zorgde voor een complexe puzzel. Het heeft enige tijd gekost om die op te lossen."

De hoofdpunten van het overeengekomen pakket:
(voor de precieze uitwerking gelden de teksten zoals ze in de cao komen te staan)

 • De cao geldt voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.
 • De lonen gaan structureel met 7 procent omhoog; 4 procent op 1 mei 2024 en 3 procent op 1 juli 2025, tot het maximumbedrag van schaal 11.
 • Er komt een vergoeding van €80,- bruto per maand voor groepen medewerkers die verplicht werkkleding moeten dragen en zich daarvoor in het ziekenhuis moeten omkleden.
 • Er komt een vergoeding voor woon-werkverkeer. Bij meer dan 7 kilometer enkele reis worden de kosten van openbaar vervoer voor 100 procent vergoed. Medewerkers die met eigen vervoer komen, krijgen een vergoeding van 18 cent per kilometer, tot een maximum van 40 km enkele reis.
  (Dit gaat in op 1 oktober a.s.; er is tijd nodig om alles goed te kunnen regelen. Bestaande regelingen waarbij sprake is van zogeheten fiscale uitruil, blijven bestaan. Het parkeerbeleid wordt per umc geregeld.)
 • Het aantal bovenwettelijke vakantie-uren wordt in 2024 verhoogd tot 28 uur, in 2025 tot 32 uur.
 • Het wordt voor medewerkers mogelijk verlof te sparen voor het moment dat daar behoefte aan is tijdens hun loopbaan. Deze ‘balansverlofpot’ kan onder meer worden gevuld met overuren, niet-opgenomen bovenwettelijke vakantie-uren of het kopen van verlofuren.*
 • Om oudere werknemers vitaal en gezond te houden, bieden alle umc’s een generatieregeling aan: 80% werken tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw.
 • Ieder umc is verplicht beleid te ontwikkelen ten aanzien van tegengaan van grensoverschrijdend gedrag.
 • De vergoedingen voor de bereikbaarheidsdienst gaan omhoog naar €5,- bruto per uur op doordeweekse dagen en €10,- op zaterdag, zondag en feestdagen. Voor aanwezigheidsdiensten zijn de bedragen respectievelijk € 6,25 en € 12,50.
 • Er komt een vergoeding voor zogeheten consignatiediensten, ook voor niet-zorgmedewerkers. De vergoeding is gelijk aan die van de bereikbaarheidsdienst.
 • Wanneer medewerkers geboorte- of ouderschapsverlof opnemen, vullen de umc’s de UWV-uitkering van 70% aan tot 100% van het loon (tot het wettelijk maximum dagloon).
 • Voor wie thuis kan werken, wordt de thuiswerkvergoeding aangepast tot het maximum dat is vrijgesteld van belasting. In 2024 is dat €2,35 per dag.
 • De umc’s verhogen de vergoeding voor coassistenten 20 procent tot €120,- bruto per maand.
 • Bij de invulling van diensten en roosters gaan eigen medewerkers vóór op extern ingehuurde krachten.
 • In overleg met de vertegenwoordigende organisaties van arts-assistenten gaan de umc’s onderzoeken hoe ze de actuele werktijden voor arts-assistenten in de pas kunnen laten lopen met de vastgelegde uren.
 • De tijdelijke arbeidsovereenkomst van onderzoekers in opleiding en wetenschappers kan worden verlengd bij opname van zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorte- en gedeeltelijk ouderschapsverlof.
 • Als een medisch specialist ’s nachts een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst heeft gedraaid, dan hoeft hij of zij de volgende dag geen patiëntzorg te verlenen.
 • Verder hebben vakbonden en de umc’s afgesproken dat er nu een begin wordt gemaakt met herziening van de arbeidsvoorwaarden voor academisch medisch specialisten. In lijn met maatschappelijke ontwikkelingen verschuift de leeftijdsgrens voor de regelingen rond het verrichten van diensten stapsgewijs van 60 naar 62 jaar.

* Dit geldt niet voor medisch specialisten. Voor hen wordt gewerkt aan een andere regeling.