Het programma ‘Tijd voor Verbinding’ (TvV) ambieert om in de komende 4 jaar de potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch-specialistische zorg verder terug te dringen met een bottom-up beweging, vanuit het ‘leren van de praktijk’ (Safety-II-gedachtegoed). De programma-organisatie is klaar om aan de slag te gaan. De lancering van de website www.programmatvv.nl markeert het startpunt.

Aanleiding
Naar aanleiding van de Nivel-monitor ‘Zorggerelateerde schade’ hebben de koepels in de medisch-specialistische zorg (NVZ, ZKN, NFU, FMS, V&VN en de Patiëntenfederatie) in opdracht van het ministerie van VWS gezamenlijk het patiëntveiligheidsprogramma ‘Tijd voor Verbinding’ geïnitieerd.

Om de ambitie te realiseren richt het programma zich met name op drie specifieke thema’s: antistollingszorg, kwetsbare ouderen en het multidisciplinaire gesprek (tussen zorgprofessionals onderling en met de patiënt). Het nieuwe veiligheidsdenken Safety II en veiligheidsergonomie zijn onderdeel van het programma en vormen de rode draad door de drie thema’s. Gekoppeld aan het programma loopt vanuit ZonMW een onderzoeksprogramma naar Safety II.

Wat kunt u van het programma verwachten?
Het programma TvV stimuleert en faciliteert het ontstaan van verbindingen en samenwerkingsverbanden tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch-specialistische zorg en patiënten om zo een volgende stap te zetten in het verbeteren van patiëntveiligheid. De programma-organisatie is erop toegerust om goede initiatieven en ontwikkelingen te ondersteunen, breed te delen en samen met de praktijk te bestendigen. Afhankelijk van de benodigde verbeteringen per instelling, regio, of zorgnetwerk, zal de uitwerking specifiek worden afgestemd. Hierbij wordt rekening gehouden met de COVID-19-ontwikkelingen.

Een breed inzetbaar programmateam
Het programmateam bestaat uit 6 netwerkbouwers, 3 veiligheidsadviseurs en enkele ondersteunende functies. Daarnaast zijn voor de verschillende thema’s experts benoemd, bestaande uit zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen uit het veld. Het programmateam kan vanuit inhoudelijke kennis en kunde in de volle breedte ondersteunen, begeleiden en verbinden.

Communicatie
De communicatiemiddelen van het programma spelen een sleutelrol bij de ontwikkeling en uitvoering van de samenwerking, nauwe afstemming en verbinding tussen verschillende partijen en professionals binnen het programma. De website programmatvv.nl krijgt een interactief karakter en zal in de komende jaren een verzamelplaats worden van goede voorbeelden en praktische tools.

Contact
De komende periode zullen de netwerkbouwers contact zoeken met het veld. Je kunt ook direct contact opnemen:

  • Ben je werkzaam als zorgprofessional in een ziekenhuis of zelfstandige kliniek en wil je een voorbeeld over patiëntveiligheid uit de praktijk delen?
  • Is het doel van het programma actueel in jouw organisatie of binnen jouw team en wil je daarover met ons in gesprek?
  • Wil je meedenken over hoe we de patiëntveiligheid verder kunnen verbeteren?
  • Wil je als patiënt je goede ervaringen of ideeën delen?

Laat het ons weten, wij zitten er klaar voor! Wij zijn per e-mail te bereiken via info@programmatvv.nl.