Het ministerie van OCW heeft met de universiteiten en umc’s een akkoord gesloten over de besteding van de middelen waarmee zij vanwege de coronacrisis ondersteund worden. De ministerraad stemde vrijdag in met het beschikbaar stellen van deze middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs.

In het Bestuursakkoord is vastgelegd dat de universiteiten en umc’s een deel van de middelen zullen investeren in vier onderwijs-thema’s: coschappen in medische opleidingen, soepele in- en doorstroom, welzijn van studenten en studievertraging in lerarenopleidingen. Hiervoor komt in totaal 162 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is 8 miljoen bestemd voor het terugdringen van studievertraging in medische opleidingen.

Onderzoekers die vertraging opliepen door corona kunnen onderzoek afmaken 
Ook zijn er afspraken gemaakt over de middelen die beschikbaar komen voor tijdelijke onderzoekers aan universiteiten en umc’s. Veel onderzoek heeft sinds het begin van de coronacrisis namelijk vertraging opgelopen. Zo was er beperkter toegang tot onderzoeksfaciliteiten, kon klinisch onderzoek veel minder doorgang vinden en was er extra tijdsbesteding voor het organiseren van digitaal onderwijs nodig. Daarom is in het bestuursakkoord afgesproken dat de extra middelen gebruikt worden om onderzoekers met een tijdelijke aanstelling, waarvan het onderzoek vertraging heeft opgelopen door de coronacrisis, in staat te stellen om hun onderzoek af te ronden.  

Meer informatie over de uitwerking vind je hier