Bij de coronabestrijding is een groot beroep gedaan op professionals in de zorg. En dit beroep is nog steeds groot. Het vorige kabinet heeft gevraagd naar creatieve maatregelen die bijdragen aan de ondersteuning van zorgprofessionals en hun inzetbaarheid. De Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners presenteerde acht voorstellen om dit voor elkaar te krijgen. De voorstellen zijn ontvangen door minister Kuipers van VWS en minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport.

De acht maatregelen die de taskforce voorstelt, zijn gericht op het behoud en de ondersteuning van de huidige professionals. Daarna op het inzetten van extra professionals met een zorgachtergrond en als laatste op het benutten van capaciteit van buiten de zorg. Simone Kok, IC-verpleegkundige in Amsterdam UMC en lid van de taskforce: “Het identificeren van creatieve, concrete maatregelen die op korte termijn uitvoerbaar zijn én bijdragen aan de ondersteuning en beschikbaarheid van zorgprofessionals, is voor mij een belangrijk onderwerp. Met mijn bijdrage aan de taskforce heb ik mij ingezet voor zeggenschap en invloed vanaf de werkvloer.”

De maatregelen, onderbouwd met uitgangspunten en randvoorwaarden, zijn ontvangen door de minister van VWS. In de begeleidende brief wordt de minister gevraagd extra financiele middelen beschikbaar te stellen, “Door samen te werken met werkgevers, zorgprofessionals, HR-professionals, vakbonden en het ministerie hebben we ervoor gezorgd dat de neuzen dezelfde kant op staan. Nu kunnen we daadwerkelijk samen aan de slag voor de beste zorg voor zorgprofessional én patiënt, bewoner of client.”, aldus Simone.

Werkwijze taskforce

Rode draad in de werkwijze van deze taskforce is dat zij de vraag van het kabinet heeft opgepakt samen met de zorgprofessionals die dit betreft. Simone: “De taskforce wordt ondersteund door een klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit HR-professionals én zorgprofessionals. De zorgprofessionals zijn (gespecialiseerd) verpleegkundigen, een verzorgende, een helpende en een verpleegkundig specialist. Van thuiszorg tot ziekenhuis, van psychiatrie tot verpleeghuis. Zowel de leden van de taskforce als de leden van de klankbordgroep hebben hun netwerk continue geraadpleegd. Met als resultaat dat verpleegkundigen en verzorgenden hebben meegeschreven en meegedacht over het onderwerp arbeidsmarktkrapte.”

Personeelstekorten

Voor COVID waren er al personeelstekorten, maar door COVID zijn deze nog zichtbaarder geworden (o.a. bij het opschalen van de IC-zorg). Het personeelstekort in de sector zorg en welzijn bedraagt op dit moment circa 50 duizend personen. Vooral verzorgenden en verpleegkundigen. Dit tekort loopt op naar 135 duizend werknemers in 2031.

De nieuwe coalitie erkent dat werken in de zorg aantrekkelijker moet worden, maar zonder daar structureel extra geld voor uit te trekken. De komende periode blijft de NFU in gesprek met de politiek over de uitdagingen op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn. In een reactie op het coalitieakkoord liet Margriet Schneider, voorzitter van de NFU, weten dat er meer dan geld nodig is om de werkdruk structureel te verlagen en te investeren in goede loopbaanpaden en zeggenschap.