Dagelijks kunnen we berichten lezen over de krapte op de arbeidsmarkt, zeker in de zorg. Juist daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen in de zorg gezond en met plezier aan het werk is en blijft. In de Cao umc 2022-2023 zijn daarom afspraken gemaakt over generatiebeleid en een Regeling zware beroepen. Onderstaand lees je hier meer over.

Regeling zware beroepen
Door de overheid wordt onderkend dat voor sommige beroepen de instrumenten voor duurzame inzetbaarheid niet voldoende zijn. Oudere werknemers hebben zich immers niet altijd goed kunnen voorbereiden op het verhogen van de AOW-leeftijd. Daarom is in het pensioenakkoord van juni 2019 afgesproken dat werkgevers met oudere medewerkers afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken. Dit is een tijdelijke maatregel tot en met 31 december 2025. In de Cao umc 2022-2023 is afgesproken dat de umc’s deze afspraak met de vakbonden uitwerken. De NFU en de vakbonden hebben op 20 mei 2022 een akkoord bereikt over de Regeling zware beroepen. Deze zal worden opgenomen in bijlage Q van de cao.

De regeling gaat in per 1 november 2022 en loopt tot en met 31 december 2025.

Voor wie is deze regeling

  • Medewerkers uit de geboortejaren 1956 tot en met 1961;
  • die in de periode van 1 november 2022 t/m 31 december 2025 drie jaar of minder voor hun AOW leeftijd zitten; bereken hier je AOW leeftijd;
  • en tenminste 20 dienstjaren hebben in de zorg; dit kan binnen een umc zijn, maar ook in combinatie met dienstjaren bij een andere zorginstelling;
  • en een functie hebben in maximaal schaal 11, die is opgenomen in de bijlage bij de regeling. Binnen de umc's wordt deze lijst nader uitgewerkt naar de functienamen zoals die lokaal gehanteerd worden en binnen de gestelde kaders vallen.

Geldt deze regeling voor jou, dan kun je:

  • Maximaal drie jaar voor je AOW-leeftijd stoppen met werken
  • Gedurende de periode tot de AOW-leeftijd ontvang je een uitkeringsbedrag gekoppeld aan de AOW. In 2022 is de maximale uitkering €1.874 bruto per maand. Deze uitkering ontvang je naar rato van de omvang van je dienstverband.

Ben je op 31 december 2025 deelnemer aan deze regeling, dan loopt de regeling door tot het moment waarop de AOW ingaat.

Belangrijk om te weten
Het is niet toegestaan om naast deze uitkering betaald werk te doen (in loondienst, als zzp-er, of als ondernemer). Werk je ook elders? Dan zal je dat moeten beëindigen om deel te mogen nemen. Als je gebruik wil maken van de regeling is het is verstandig om je goed te laten informeren over de financiële consequenties van deelname en ook te kijken naar de mogelijkheid van keuzepensioen.

Vervolg en proces
Binnen de umc’s wordt de zware beroepenregeling verder uitgewerkt en vastgelegd in processen ter uitvoering van de regeling. Als er meer duidelijk is over de wijze waarop jij je kan aanmelden voor de regeling, dan informeert jouw umc je daarover.

Generatiebeleid
Er worden drie regelingen opgesteld om de vitaliteit van verschillende generaties te ondersteunen:

  1. voor de groep jonge professionals die aan het begin van hun carrière en gezinsvorming staan;
  2. voor de groep ervaren professionals die balanceren tussen zorg voor hun gezin, ouders en werk;
  3. voor de groep zeer ervaren en oudere professionals.

Elk umc kiest lokaal voor toepassing van minimaal één van deze drie regelingen. Het opstellen van de regeling gebeurt paritair, dat wil zeggen in samenwerking met de vakbonden.

In het Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen (LOAZ) van 20 mei jl. hebben de NFU en de vakbonden afgesproken een gezamenlijke werkgroep samen te stellen, waarin zowel de aanpak als de inhoud van de drie regelingen wordt besproken. Zodra hier meer over bekend is volgt nadere informatie.