Om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden moet er meer gedaan worden aan het voorkomen van leefstijlziekten. Die oproep doet de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) in aanloop naar het commissiedebat Leefstijlpreventie in de Tweede Kamer. Volgens de NFU kan een Nationaal Programma Publieke Gezondheid een bijdrage leveren aan een slagvaardigere preventieaanpak.

Om wereldwijd de meest gezonde generatie in 2040 te krijgen (zoals in het document op hoofdlijnen staat), moeten we weten welke interventies echt bijdragen aan een betere gezondheid.

De huidige leefstijlinterventies lijken niet goed te werken in multi-etnische groepen, groepen met een lager opleidingsniveau en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De NFU pleit daarom om te investeren in meer gerichte kennis voor effectieve interventies.

Die kennis kunnen de umc’s met alle partijen in de regio leveren. De politiek kan een efficiëntieslag op het vlak van preventie slaan door 100 miljoen euro te investeren in een Nationaal Programma Publieke Gezondheid, waarbij men in de regio aan de slag gaat. Daarbij is het volgens de NFU verstandig om aan te sluiten bij bestaande regionale samenwerkingsverbanden, zoals Onderzoek & Innovatie in de regio. Umc's kunnen dit proces stimuleren door hun maatschappelijke rol als academische aanjager.

Wat vraagt de NFU concreet?

  • Kom met een Nationaal Programma Publieke Gezondheid, zoals het Nationaal Programma Ouderenzorg, onder verantwoordelijkheid van VWS en onder regie van ZonMw. De uitwerking vindt regionaal in gebiedsgerichte programma’s plaats.
  • De umc’s van Nederland richten het onderzoek specifiek op de gebieden waar veel mensen met een kwetsbare maatschappelijke positie wonen. Zo worden de bevolkingsgroepen met de grootste gezondheidsachterstanden bereikt en kan de meeste gezondheidswinst worden geboekt. Dit sluit aan bij het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
  • Investeer langjarig 100 miljoen euro per jaar en vul dit aan met 50 miljoen aan private middelen.

Op donderdag 18 november 2021 debatteert de Kamer over Leefstijlpreventie.