De IZA Digitaliseringsroutekaart is geactualiseerd. Deze routekaart brengt de IZA-doelstellingen voor de medisch-specialistische zorg in kaart. Zo kunnen zorginstellingen de doelstellingen opnemen in hun jaarplannen, meerjarenstrategie en investeringsplannen. Op die manier werkt de sector medisch-specialistische zorg toe naar passende hybride zorg.

Op 19 april 2024 kwamen meer dan honderd experts samen tijdens de bijeenkomst ‘IZA Digitaliseringsroutekaart in actie: concrete stappen’. Met vertegenwoordigers van de NFU, NVZ, ZN, FMS, Nictiz, VZVZ, V&VN, DHD, VWS, Epic, NEXUS en Chipsoft was het hele medisch-specialistisch veld vertegenwoordigd. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn er grote stappen gemaakt om de IZA-routekaart digitalisering medisch-specialistische zorg nog concreter te maken.

Bekender
Een belangrijke constatering is dat de landelijke keuzes op het gebied van digitalisering in de medisch-specialistische zorg breder bekend moeten zijn. Het gaat daarbij om keuzes rondom eenheid van taal, een landelijk dekkend netwerk en generieke functies die nodig zijn om systemen met elkaar te laten communiceren en gegevens uit te wisselen. Ook de urgentie van deze keuzes moeten sterker en breder gevoeld worden. Op dit moment worden veel oplossingen beproefd, die dit jaar of komend jaar technisch klaar zijn voor implementatie. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en verschillende NEN-normen zullen ziekenhuizen verplichten om deze oplossingen over te nemen.

Zorgverlener en patiënt
Dirk Schraven, lid van de raad van bestuur bij het Erasmus MC en voorzitter van de digitale commissie van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU): “Zorgverlener en patiënt moeten op elk moment toegang hebben tot alle gezondheidsdata om samen te kunnen beslissen over de beste behandeling. De NFU draagt met regionale programma’s zoals Zorgviewer en Digizorg bij aan de digitale doelstellingen van het IZA akkoord."

Duidelijkheid
Op 19 april werd niet alleen gekeken naar de noodzakelijke bijstellingen van de routekaart. De deelnemers benoemden ook wat er nog meer nodig is om digitalisering te bevorderen. Zo is geconcludeerd dat er een cross-sectorale blik nodig is die de medisch-specialistische zorg overstijgt. Daarnaast is er behoefte aan landelijke keuzes en snelle duidelijkheid daarover, bijvoorbeeld als het gaat om het landelijke programma Implementatie Generieke Functies. Ook is er financiering nodig voor de implementatie in organisaties van bijvoorbeeld eenheid van taal of ten behoeve van een landelijk dekkend netwerk. En leeft er bij deelnemers de vraag om meer samenhang tussen de landelijke programma's en oplossingen.