Transparante en integere besluitvorming zorgt ervoor dat we de beste zorg eerlijk kunnen leveren. Daarom heeft de NFU zich namens de umc’s aangesloten bij verschillende gedrags- en governancecodes. De umc’s pleiten voor interne en externe transparantie over onder andere financiële relaties tussen de zorg en de industrie, en over het bewaken van relaties met belanghebbenden.

Governancecode Zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Daarom heeft de NFU zich, samen met ActiZ, de Nederlandse ggz, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). De BoZ is verantwoordelijk voor de opstelling, monitoring, ontwikkeling en bijstelling van de Governancecode Zorg. Met deze code volgen de zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen worden in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. Doel: bijdragen aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen en daarmee het maatschappelijk vertrouwen.

Gedragscode Gezondheidsonderzoek

Hoe ga je verantwoord om met (persoons)gegevens en lichaamsmateriaal bij gezondheidsonderzoek? De doelstelling van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek 2022 is duidelijk maken aan welke regels het Nederlandse gezondheidsonderzoek behoort te voldoen. De NFU onderschrijft deze gedragscode.

Gedragscode medische hulpmiddelen

Het is belangrijk dat zowel gedragsregels ten aanzien van financiële relaties tussen zorgprofessionals en leveranciers van medische hulpmiddelen en farmacie worden nageleefd. De NFU is aangesloten bij de GMH, die onlangs de Handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie gemaakt door de NFU, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft gepresenteerd. De handreiking omvat aanbevelingen over dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten vanuit de industrie. Het uitgangspunt van de aanbevelingen is dat de verantwoordelijkheid voor het borgen van afspraken en naleving bij de raad van bestuur ligt.

Gedragscode Geneesmiddelenreclame

In aanvulling op de Gedragscode Medische Hulpmiddelen is er de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. De NFU volgt deze gedragscode.

Gedragscode Wetenschappelijke integriteit

Wanneer principes van integriteit niet leidend zijn voor onderzoekers, bedreigt dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de wetenschap. Daarom heeft de NFU samen met de Universiteiten van Nederland (UNL), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Vereniging Hogescholen en Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2). een gedragscode voor wetenschappelijke integriteit opgesteld.

Code Goed Bestuur Universiteiten

De Code Goed Bestuur Universiteiten stimuleert het continue goede gesprek over de governance van universiteiten, en heeft als doel goed bestuur ten dienste van de maatschappelijke opdracht van de universiteiten. De NFU houdt zich aan deze code, die ook diverse verwijzingen naar de umc’s bevat.