De NFU heeft, samen met Orphanet NL en de VSOP, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een onafhankelijke beoordelingsprocedure ontwikkeld. Die wordt jaarlijks doorlopen en gaat in januari van start.

Expertisecentra voor zeldzame aandoeningen (ECZA) worden voor de duur van vijf jaar erkend door de minister van VWS.

Nieuwe kandidaat-expertisecentra en expertisecentra waarvan de erkenning verloopt, kunnen (opnieuw) erkenning aanvragen. De procedure en criteria zijn in hoofdlijnen gelijk gebleven ten opzichte van de beoordelingsrondes in voorgaande jaren. Het proces om te komen tot erkenning door VWS is het afgelopen jaar geoptimaliseerd en onder andere meer gericht op aansluiting bij de Europese Referentie Netwerken (ERNs).

Erkenning aanvragen

Alleen het bestuur van een zorginstelling kan erkenning aanvragen bij de minister van VWS voor een of meerdere expertisecentra voor (een groep van) zeldzame aandoeningen. Om erkend te worden, moet het kandidaat-expertisecentrum aan bepaalde criteria voldoen, zoals geformuleerd in de beleidsvisie van de minister van VWS. Meer informatie is te vinden op de site van Rijksoverheid.

Een kandidaat-expertisecentrum (dat wordt voorgedragen door het bestuur van de zorginstelling) krijgt op basis van een vooraanmelding een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen via het online AIMS- systeem. Ook de patiëntenorganisaties (indien aanwezig) en de vakinhoudelijke referenten van de wetenschappelijke adviesraad van Orphanet NL zullen van dit systeem gebruik maken om hun oordeel te geven. Met welk tijdspad moet je rekening houden bij de jaarlijkse aanvraagronde? Dat kun je zien in deze globale planning.

Meer informatie?

Zorgprofessionals kunnen met hun vragen terecht bij de coördinatoren zeldzame aandoeningen van de umc’s en de coördinator zeldzame aandoeningen namens STZ/NVZ. Zij zijn op de hoogte van de laatste stand van zaken rond de beoordelingsprocedure.

Kandidaat-expertisecentra kunnen hun vragen stellen aan:

  • de coördinator zeldzame aandoeningen in het eigen umc;
  • de coördinator zeldzame aandoeningen voor STZ/NVZ;
  • mailen naar zeldzameaandoeningen@nfu.nl.

Overige belangstellenden kunnen aanvullende informatie vinden op de websites onder Links (kolom rechts), of hun vraag mailen naar zeldzameaandoeningen@nfu.nl.

Ook de Rijksoverheid biedt meer informatie over de ECZA en zeldzame aandoeningen.