Vandaag publiceren we de handreiking om de aanbevelingen uit het visiedocument ‘Het opleidingscontinuüm van student tot geneeskundig specialist’ in de praktijk te brengen. Dit document, opgesteld en ondertekend door 32 partijen, biedt praktische handvatten, voorbeelden en best practices met als doel meer helderheid en structuur in het opleidingscontinuüm van student tot geneeskundig specialist. Voorzitter van de landelijke werkgroep Opleidingscontinuüm Jacqueline de Graaf: “Het is prachtig dat zoveel partijen samenwerken om de transitie te maken die in het opleidingslandschap nodig is om in te spelen op de veranderende behoeften van de patiënt en aan te sluiten bij het veranderende zorglandschap. We durfden echt uit onze eigen silo’s te komen, elkaar te bevragen en out-of-the-box met elkaar mee te denken. Die gedeelde verantwoordelijkheid voor het opleiden van bevlogen jonge artsen zie je terug in de handreiking en daar zijn we trots op.”

De zorg verandert, de patiënt verandert en dus zal de dokter moeten mee veranderen; en daarmee dus de opleiding tot arts en de opleiding tot de diverse geneeskundig specialisten. Mede daardoor is het opleidingslandschap een dynamisch veld waarvan de structuur en inhoud doorlopend afgestemd moet worden op de relevantie voor de toekomstige beroepsuitoefening. In juni 2023 is het visiedocument ‘Het opleidingscontinuüm van student tot geneeskundig specialist’ gepubliceerd. Hierin deed een werkgroep van studenten, a(n)iossen, PhD-studenten, opleiders en bestuurders aanbevelingen om het opleidingstraject van student geneeskunde tot geneeskundig specialist fundamenteel te verbeteren.

In de handreiking die vandaag is gepubliceerd, is deze visie uitgewerkt naar actiepunten voor de praktijk. Voormalig voorzitter van De Geneeskundestudent en lid van de werkgroep Pim den Boon: “Het was een mooie opgave om als diverse leden van de werkgroep samen te werken om de muren tussen de geneeskunde-opleiding en de vervolgopleidingen te doorbreken. Alle stappen in de loopbaan van de arts - van student, naar anios, via een eventueel promotietraject, naar aios en uiteindelijk naar geneeskundig specialist (werkzaam buiten of binnen het ziekenhuis) - zijn onderdeel van dit opleidingscontinuüm. Deze samenhang creëren en verbeteren tot één doorlopende lijn, met de jonge dokter centraal, is een belangrijke opgave voor ons allemaal.”

Visie

Het visiedocument bevat zestien aanbevelingen binnen vier thema’s voor het aanscherpen van de opleiding van artsen. Hierbij ligt een extra focus op een bredere inzetbaarheid buiten ziekenhuismuren, zoals bij de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts maatschappij en gezondheid. Daarnaast is er aandacht voor de niet-patiëntgebonden rollen van artsen die nodig zijn om goede en passende zorg in de toekomst te blijven waarborgen, zoals duurzaamheid, e-health, bestuur & management en opleiden.

Bij de presentatie van de visie in juni 2023 benadrukte Jacqueline de Graaf de urgentie al: “Het is vijf voor twaalf. Wij komen juist nu met deze aanbevelingen omdat wij de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om veelzijdige geneeskundig specialisten op te leiden binnen de eerste en tweede lijn en de sociale geneeskunde die zijn voorbereid op de voortdurend veranderende zorg van de toekomst.”

Open het visiedocument hier.

Handreiking

De handreiking biedt voorbeelden en best practices om de aanbevelingen uit het visiedocument te realiseren. Deze zijn nadrukkelijk niet bedoeld als afvinklijstje. De Graaf: “Er worden door diverse partijen al aanzienlijke inspanningen geleverd om de visie op het opleidingscontinuüm in de praktijk te brengen. Met de handreiking hopen we deze beweging te versterken en uit te breiden door te leren van elkaars inzichten en ervaringen, om zo de arts van morgen nog beter op te leiden.”

Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat de handreiking veel inspiratie en motivatie geeft! We nodigen u graag uit om hierover in gesprek te gaan met andere collega’s uit het opleidingscontinuüm. Kijk hoe u elkaar kunt vinden, helpen en uitdagen. We hebben u nodig om deze visie en handreiking leven in te blazen. Helpt u mee om dit in de praktijk te realiseren?

Open de handreiking hier.