Op 10 maart 2022 heeft de NZa de basismonitor umc's 2021 gepubliceerd. In deze monitor wordt bekeken of de umc’s passende zorg leveren en of de umc’s patiënten met basiszorg verwijzen naar een ander (algemeen) ziekenhuis. Volgens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is de monitor umc’s een kans voor de minister van VWS om de ambitie van passende zorg uit het coalitieakkoord naar een volgende fase te brengen.

De NFU onderschrijft het streven naar passende zorg en specifiek die van juiste zorg op de juiste plek: dichtbij bij mensen waar het kan, complexere zorg in effectieve netwerken. De achterliggende vraag van de monitor umc's draait volgens de NFU om de volgende kernvraag: welke zorg wordt passend in een umc geleverd?

Om te bepalen welke zorg passend is om in een umc te verlenen, is een breed perspectief op de zorgsector nodig. De zorg die topklinische en algemene ziekenhuizen leveren moeten ook passend zijn. De monitor umc’s kan helpen in de beantwoording van die vraag, mits de resultaten evenwichtig worden geïnterpreteerd. De NFU denkt graag mee met Zorginstituut Nederland over het verdiepende onderzoek welke zorg passend is in een umc.

Naar een optimale verdeling

De umc’s zetten zich al geruime tijd in om zich te focussen op hoogcomplexe zorg en daarmee basiszorg te verplaatsen naar de 2e en ook 1e lijn. NZa constateert ook dat door de jaren heen de umc’s minder basiszorg leveren. De verwachting is dat binnenkort een optimale verdeling tussen basiszorg en topreferente- en hoogcomplexe zorg in de umc’s is bereikt. Enige mate van basiszorg in umc’s blijft nodig. Zo moeten medisch specialisten in opleiding opgeleid worden, vaardigheden van behandelteams en medisch specialisten op peil blijven en kan het passend zijn om patiënten met onderliggend lijden of multimorbiditeit een basiszorgbehandeling in een umc te geven.

Passende zorg is tweeledig

De NFU is positief over de beschrijving van de NZa dat de beweging naar passende zorg tweeledig is. Het gaat hierbij zowel om verplaatsing van basiszorg uit umc’s naar (algemene) ziekenhuizen, als om verplaatsing van hoogcomplexe zorg uit (algemene) ziekenhuizen naar umc’s. De NFU is van mening dat de monitor umc’s een zinvolle bijdrage kan leveren aan het gewenste en noodzakelijke gesprek over passende zorg in het huidige en toekomstige zorglandschap en de rol van umc's en ziekenhuizen hierin. Om de zeggingskracht van dit instrument te versterken, is een nadere analyse van grote waarde. Ook vanuit het concept van ‘academische zorg aan de academische patiënt’ gaat de NFU graag met alle betrokken partijen in gesprek over een passende bekostiging van deze zorg.