Umc’s versterken onderzoek en innovatie in de regio

Plan en aanpak
Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad Onderzoek waarvan je beter wordt (2016) hebben de umc’s gezamenlijk met partners in 2019 het plan Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio ontwikkeld. Doel hiervan is de samenwerking in de regio de komende jaren een flinke impuls te geven. Het gaat daarbij niet alleen om aandoeningen die behandeld worden in het umc, maar juist ook om vraagstukken die buiten het umc bestaan zoals op het terrein van preventie en gezond leven.

De umc’s zijn belangrijke innovators op het gebied van gezondheid en zorg, enerzijds door de nauwe samenwerking tussen het wetenschappelijk onderzoek (faculteitsdeel) en de patiëntenzorg (ziekenhuisdeel) en anderzijds door de samenwerking met de andere faculteiten, zorg- en kennisinstellingen. De laatste jaren zijn de umc’s zich daarbij ook steeds meer gaan richten op de regio om hen heen, met bijvoorbeeld academische werkplaatsen, netwerken ouderenzorg, ontwikkeling van campussen en een regionale bestuurstafel.

Het plan geeft aan hoe umc’s hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door wetenschappelijk onderzoek en innovatie steeds vaker ook regionaal in te zetten: vraag gestuurd, in plaats van sturend van bovenaf. Voor de zorg van morgen, dichtbij huis. Umc’s werken hierbij nauw samen met aanbieders van zorg en preventie in de regio, met gemeenten, patiënten, GGD-en, hogescholen, andere onderzoeks- en kennisinstituten, en ook met de zorgverzekeraars. Het plan beschrijft ook hoe deze partijen samen de meest urgente en regiogebonden vraagstukken op het gebied van preventie en gezond leven kunnen inventariseren. De vragen en behoeften van patiënten en burgers zijn hierbij leidend. Zo worden per regio kennis- en innovatieagenda’s opgesteld.

Lopende en voorgenomen activiteiten
Om bovenstaand toekomstbeeld te bereiken geven de umc’s met verschillende activiteiten, zoals opgenomen in het NFU-plan Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio, een impuls aan de regionale functie.

  1. In 2019 start elke regio een regionaal netwerk voor onderzoek naar en innovatie van gezondheid en zorg.
  2. Het regionaal netwerk stelt interactief een (dynamische) kennis- en innovatieagenda op, inclusief een investeringsplan.
  3. De NFU zet zich in voor een bredere waardering van onderzoekers en onderzoek dat aansluit bij het onderzoek op gezondheid en preventie in en met de regio.
  4. De umc’s herijken, met maatschappelijke relevantie in gedachte, hun leerstoelenbeleid.
  5. De umc’s ontwikkelen in 2019 constructies waardoor de combinatie van werken ‘buiten’ en onderzoek doen ‘binnen’ het umc (en vice versa) voor de hier bedoelde, veelal multidisciplinaire vakgebieden, gefaciliteerd wordt.
  6. De umc’s nemen in het cursusaanbod meer aandacht voor regionale samenwerking op.
  7. Monitoring: Jaarlijks organiseren de netwerken een landelijke bijeenkomst om de impact te volgen, een ‘vervolg’ op de 1e werkbijeenkomst op 28 januari 2019. Alle umc’s presenteren jaarlijks hoe ze in de regio het afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan het plan, en welke plannen er voor de toekomst zijn gemaakt.

Met de uitvoering van dit plan geven de umc’s uitvoering aan punt 6 Umc’s vervullen hun rol als regionale academische motor genoemd in de brief Maatschappelijke rol umc’s van de minister van VWS aan de Tweede Kamer, d.d. 12 juli 2019.

Op 1 april 2019 heeft prof. dr. Willy Spaan, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het plan Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio overhandigd aan minister Bruins (Medische zorg).

Agenda
September 2019: bijeenkomst kwartiermakers umc’s
November 2019: bijeenkomst brede werkgroep plan
April/mei 2020: werkconferentie kennis- en innovatieagenda’s regio’s
Juni 2020: 1 jaar na uitvoering plan

Hier leest u de Q&A's.

Wilt u meer weten?
Marjo Knapen, projectleider NFU, knapen@nfu.nl


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019