Nationale wetenschapsagenda

Eind november 2015 is de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) gelanceerd. De Wetenschapsagenda is het resultaat van de kabinetsopdracht aan de kenniscoalitie om een verbindende agenda voor onderzoek in Nederland te ontwikkelen. In de kenniscoalitie waren naast de NFU, de VSNU, KNAW, NWO, VH, VNO-NCW, MKB-Nederland en TO2 vertegenwoordigd.

De Nationale Wetenschapsagenda, zoals gepresenteerd in 2016, is gebaseerd op bijna 12.000 vragen vanuit de samenleving, die zijn gecategoriseerd in 25 actuele maatschappelijke vraagstukken: de routes. Wetenschap en maatschappij gaan daarin samen op zoek naar oplossingen voor deze kwesties. Een groot deel van de vragen aan de NWA ging over gezondheid en innovatie in de zorg. Brede coalities van experts, afkomstig uit wetenschap en een ruim scala aan maatschappelijke stakeholders, hebben op basis van die vragen wetenschappelijke proposities (zogeheten routes) ontwikkeld. Tevens heeft de NFU op basis van de vragen aan de NWA de Onderzoeksagenda naar Sustainable Health samengesteld. De centrale thema’s daarin zijn: preventie, personalised medicine, regeneratieve geneeskunde, big data en onderzoeksinfrastructuur.

Routes en routeworkshops
De routes bevatten reële en goed onderbouwde kansen - de zogenaamde gamechangers - om urgente maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, economische vernieuwing te stimuleren en wetenschappelijke doorbraken te realiseren. De prioritering is in routeworkshops tot stand gekomen in samenspraak met duizenden deskundigen uit wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid. De NFU heeft samen met ZonMw de routeworkshops preventie, personalised medicine en regeneratieve geneeskunde gefaciliteerd. De uitkomsten zijn gebundeld in het Portfolio voor onderzoek en innovatie. Aan het Portfolio voor onderzoek en innovatie is een Investeringsagenda gelieerd, die ervoor moest zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar kwamen om de Nationale Wetenschapsagenda tot een succes te maken.

Investeringsagenda
De investeringsagenda bepleitte een structurele additionele publieke financiering van één miljard euro per jaar, gelijkelijk te verdelen over:

  • Spankracht, een nieuw programma voor thematisch onderzoek, dat zich richt op samenwerking over de gehele keten van onderzoek en innovatie;
  • Draagkracht: investeringen in infrastructuur en talentontwikkeling die de brede basis van het onderzoek- en innovatiebestel versterken.

Eind 2016 investeerde het ministerie van OCW 20 miljoen euro (de Startimpuls) om consortia binnen drie onderzoeksthema’s in staat te stellen urgente maatschappelijke uitdagingen op te pakken, economische vernieuwing te versterken en wetenschappelijke doorbraken te bewerkstelligen.

Met een investeringsimpuls van 400 miljoen voor onderzoek en innovatie zette het kabinet Rutte lll een flinke stap in de richting van broodnodige investeringen in de wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact en het verdienvermogen van Nederland.

Kennisagenda’s
Begin 2018 is een drietal kennisagenda’s overhandigd aan de minister van OCW en staatssecretaris van VWS. Voor deze kennisagenda’s heeft een coalitie van experts afkomstig uit onder meer umc’s, universiteiten, hogescholen, gezondheidsfondsen, patiëntenorganisaties, TO2-instellingen en het bedrijfsleven de oorspronkelijke NWA-vragen verder vertaald naar thema’s voor toekomstig gezondheidsonderzoek. Samen met ZonMw heeft de NFU de totstandkoming van deze kennisagenda’s gecoördineerd.

De drie kennisagenda’s zijn:

  • Preventie: het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid
  • Personalised medicine: door beter te kijken naar verschillen tussen mensen kunnen behandelingen gerichter worden ingezet, met meer succes en minder bijwerkingen
  • Regeneratieve geneeskunde: bij chronische ziekten wordt vaker echt herstel mogelijk, in plaats van alleen het aanpakken van symptomen

De drie thema’s versterken elkaar: kennis over verschillen tussen mensen bieden perspectief voor preventie, technieken uit de regeneratieve geneeskunde bieden kansen voor behandeling op maat.

Sinds het voorjaar van 2018 kunnen onderzoekers en maatschappelijke partners onderzoeksvoorstellen indienen bij het NWO programma Nationale Wetenschapsagenda. De komende jaren zal de kenniscoalitie de NWA als uitgangspunt blijven nemen voor verdere profilering en zwaartepuntvorming, zoals vastgelegd in de Wetenschapsvisie 2025


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020