Tijdens ziekte bouw je volledig vakantie op. Je leidinggevende moet er op toezien dat je daadwerkelijk vakantie opneemt en daar ook de mogelijkheid toe bieden, tenzij je vanwege je ziekte daartoe redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht. Hierover kan de bedrijfsarts adviseren. Tijdens het opnemen van vakantie word je 100% doorbetaald.

Je jaarurennorm is het aantal afgesproken arbeidsuren per jaar. Je werktijdpercentage bepaalt hoeveel uren je jaarurennorm is. Met je leidinggevende maak je, zowel bij indiensttreding als tijdens je jaargesprek afspraken over de in te roosteren werkdagen en -tijden. Daarbij is ook aandacht voor een goede verdeling van vrije tijd. Samen zoek je naar een goede balans tussen jouw belangen en wensen en die van het umc. Je rooster moet tien dagen voor aanvang bekend zijn.

 

De aanspraak op vakantie bedraagt 9% van de arbeidsduur die in je arbeidsovereenkomst staat en wordt uitgedrukt in hele uren. Werk je bijvoorbeeld voltijds met een jaarurennorm van 1.872 uur? Dan bouw je ieder kalenderjaar 168 vakantie-uren op.

Elk kalenderjaar ben je verplicht om minimaal twee weken aaneengesloten vakantie op te nemen. Het umc kan met instemming van de ondernemingsraad drie verplichte vakantiedagen aanwijzen, de zogenoemde brugdagen. Een veel voorkomende brugdag is de vrijdag na Hemelvaartsdag.

Bedoeling is dat vakantie wordt opgenomen in het kalenderjaar dat de vakantie is opgebouwd. Is dat niet mogelijk? Maak dan met je leidinggevende afspraken wanneer je denkt je nog openstaande vakantie-uren van voorafgaande kalenderjaren op te nemen.

Het recht om vakantie-uren op te nemen verjaart na vijf jaar. De verjaringstermijn begint te lopen op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de vakantie-uren zijn opgebouwd. Voor vakantie-uren die vóór 1 januari 2020 zijn opgebouwd door medewerkers van het AMC, LUMC, Erasmus MC, UMC Utrecht, UMCG en MUMC+ geldt deze verjaringstermijn niet.

 • Je kunt maximaal 48 uren extra vakantie kopen bij een voltijds dienstverband. Voor een parttime dienstverband geldt dit naar rato.
 • Het aantal uren dat je kunt kopen is afhankelijk van het aantal vakantie-uren dat je aan het eind van het voorgaande kalenderjaar over had. Had je 0 uren over, dan kun je 48 uren kopen. Had je bijvoorbeeld 20 uren over, dan kun je nog 28 uren kopen. Als je 48 uur of meer over had, dan kun je geen extra vakantie-uren kopen. Voor medewerkers met een parttime dienstverband geldt dit naar rato.
 • Alle bijzonderheden vind je in bijlage L van de Cao umc.

Verlofschema cao

Je hebt in de volgende situaties recht op onbetaald bijzonder verlof:

Verlofschema cao 1

Bij een calamiteit kun je maximaal één dag opnemen wegens zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden waardoor het nodig is dat je je direct vrij moet maken, bijvoorbeeld als je waterleiding is gesprongen, je kind plotseling ziek wordt of bij een sterfgeval (onder bepaalde omstandigheden). Bij calamiteitenverlof krijg je volledig doorbetaald.

 

Je kunt kortdurend zorgverlof opnemen als je moet zorgen voor een ziek thuiswonend (pleeg/stief)kind, een zieke partner waarmee je samenwoont of een zieke ouder. Je moet dan wel de enige zijn die voor de zieke kan zorgen. Zorgverlof is ook mogelijk bij verzorging van broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden.

Per twaalf maanden kun je maximaal vier keer het aantal uren dat je in een week werkt opnemen. Over de verlofuren krijg je 70% van je salaris doorbetaald, met een minimum van 70% van salarisschaal 6 periodiek 10. Je ontvangt echter niet meer dan je normale salaris.

Als het specifiek gaat om de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van directe familieleden (partner, kind of ouder) is dit kortdurend zorgverlof maximaal 12 keer het aantal arbeidsuren per week.

 • Onder partner wordt verstaan: de echtgenoot, geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont.
 • Onder kind wordt verstaan:
  • Een kind tot wie de werknemer als ouder in familierechtelijke betrekking staat;
  • Een kind van de echtgenoot, geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont;
  • Een pleegkind dat op hetzelfde adres woont en je als pleegouder verzorgt.
 • Onder ouder wordt verstaan: ouder of adoptieouders, zijnde bloedverwanten in de eerste graat.

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor een naaste; dit hoeft geen direct familielid te zijn. Mantelzorg kan bijvoorbeeld verzorging zijn, hulp bij dagelijkse activiteiten, meegaan naar de dokter, helpen bij de administratie. 

 • Je kunt uren kopen voor mantelzorg. Het aantal uren is afhankelijk van de tijd die nodig is. Opnemen van mantelzorguren doe je in  overleg met je leidinggevende. Alle bijzonderheden vind je in bijlage L van de Cao umc.
 • Als de persoon voor wie je zorgt ziek is, dan kun je vaak ook gebruik maken van kortdurend zorgverlof en/of langdurend zorgverlof.

 

Je hebt recht op in totaal zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof begint maximaal zes weken en minimaal vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Na de bevalling heb je in ieder geval recht op tien weken bevallingsverlof.

Via je werkgever dien je de aanvraag bij het UWV in voor een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling. Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof krijg je je normale salaris.

Als je een meerling verwacht heb je twee tot vier weken langer zwangerschapsverlof. Het zwangerschapsverlof begint tien tot acht weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Je moet met verlof uiterlijk 8 weken voor je verwachte bevallingsdatum.

Vanaf de derde maand van je zwangerschap tot aan je bevalling, en in de periode dat je borstvoeding geeft of kolft, tot zes maanden na de bevalling, hoef je geen avonddiensten of nachtdiensten te doen.  Je krijgt TOD (academisch medisch specialisten: TVO/toelage 24-uursdiensten) over de diensten die je wel hebt gewerkt.

Ouderschapsverlof is niet in de cao geregeld, maar bij wet. Ouderschapsverlof kun je opnemen als je zorgt voor kinderen jonger dan acht jaar. Je krijgt geen salaris voor de uren waarin je ouderschapsverlof opneemt. De uren die je eventueel blijft werken, krijg je uiteraard doorbetaald.

Op 2 augustus 2022 gaat de Wet betaald ouderschapsverlof in. Ouders krijgen het wettelijk recht op een uitkering van het UWV over maximaal negen van de 26 weken ouderschapsverlof. De uitkering is 50% van het dagloon (en maximaal 50% van het maximum dagloon). In het coalitieakkoord staat dat dit wordt verhoogd naar 70%. De datum van invoering van de verhoging is nog niet bekend.

Geboorteverlof
Het wettelijk recht op geboorteverlof na de bevalling van de partner is eenmaal het aantal arbeidsuren per week, met behoud van recht op volledige doorbetaling van het salaris. Dit geboorteverlof moet in de eerste vier weken na de geboorte van de baby worden opgenomen. Het staat de medewerker vrij om te bepalen op welke wijze (ineens of gespreid) dit verlof gedurende de eerste vier weken na de geboorte wordt opgenomen.

Adoptie- en pleegzorgverlof
Het adoptie- en pleegzorgverlof duurt zes weken. Gedurende de periode van adoptie- en pleegverlof ontvangt de medewerker een uitkering ter hoogte van 100% van zijn dagloon. Dit is wel gemaximeerd tot het maximum dagloon.

Aanvullend geboorteverlof
Partners kunnen naast het geboorteverlof ook aanvullend geboorteverlof opnemen van maximaal vijf keer de arbeidsduur per week. Dit loopt dan net als het zwangerschaps- en bevallingsverlof via het UWV. Medewerkers moeten ten minste vier weken voor de ingang van het verlof schriftelijk of elektronisch bij hun werkgever melden dat ze het voornemen hebben aanvullend geboorteverlof op te nemen.
Medewerkers krijgen vervolgens voor rekening van het UWV een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Ze moeten deze verlofweken opnemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde voor dit aanvullende verlof is wel dat de medewerker eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.

 

In artikel 7.3.8 van de cao zijn afspraken gemaakt over een maximaal aantal uren betaald verlof voor het bijwonen of verrichten van vakbondsactiviteiten.