Als umc's gaan we deelnemen aan het landelijke functieonderzoek van FWG om zo tot actuelere omschrijvingen van de umc-normfuncties te komen. Dit is door de NFU in samenspraak met de vakbonden besloten.

Waarom doen we mee?

Functies in een zorgorganisatie veranderen door de jaren heen. Door digitalisering, door de veranderende zorgvraag en door bijvoorbeeld een andere visie op zorg. Daarom moeten normfuncties eens in de zoveel tijd worden geactualiseerd. Ook de herkenbaarheid van onze normfuncties in het systeem Fuwavaz staat onder druk; ontwikkelingen in het werk kunnen niet altijd beoordeeld worden in de huidige systematiek.

Overige ziekenhuizen en de rest van de zorginstellingen in Nederland hebben FWG als functiewaarderingssysteem. FWG biedt ons nu de mogelijkheid om aan te sluiten bij hun jaarlijkse onderzoek. FWG houdt haar functiewaarderingssysteem voortdurend actueel door jaarlijks onderzoek te doen naar de ontwikkelingen in de zorg en het effect van die ontwikkelingen op de kernfuncties in de sector. FWG start in september met kernfuncties die wij en de vakbonden graag als eerste onderzocht zien.

Wat gaan we doen?

Door mee te doen aan het functieonderzoek krijgen we actuele informatie over de functieontwikkeling. Dit kunnen we gebruiken voor het actualiseren van onze normfunctiebeschrijvingen. Het onderzoek start met de actualisatie van normfuncties binnen de verpleging & verzorging, aangevuld met Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant, staffuncties op het gebied van communicatie, HRM, beleid, de functie van medewerker CSA en medewerker Techniek. Hiermee werken we toe naar uniforme en actuele omschrijvingen van de functies die passen bij de ontwikkelingen in de zorg en in het vakgebied.

Actualisering gebeurt met betrokkenheid van de functiewaarderingsdeskundigen afkomstig uit alle umc’s en met leidinggevenden of medewerkers uit de betreffende functiegroepen. Binnenkort worden de eerste uitnodigingen voor deelname aan de zgn. expertgroepen verstuurd.

Mogelijke overstap

Bovenstaande is onderdeel van de eerder afgesproken verkenning naar actualisatie van het functiegebouw en een mogelijke overgang naar FWG. Aansluiten bij dit functieonderzoek van FWG betekent niet dat al besloten is tot de invoering van FWG voor de umc’s. De verkregen informatie uit het onderzoek kan ook worden gebruikt om Fuwavaz te updaten.