Informatie over de Wnra

Onderstaand een korte beschrijving van de Wnra. Voor meer informatie verwijzen we naar de Wnra film met verdiepende animaties.

Wat houdt de nieuwe wet in?
Voor ambtenaren gaat het private arbeids- en ontslagrecht gelden, net als voor werknemers in de private sector. Dit betekent dat voor de medewerkers van de zes publiekrechtelijke umc’s die nu onder het ambtenarenrecht vallen het privaatrecht gaat gelden. Dit zijn:

  • Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC
  • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
  • Erasmus MC
  • UMC Utrecht
  • Maastricht UMC+
  • UMC Groningen

Wat gaat er veranderen?
Aanstelling wordt arbeidsovereenkomst
Na invoering van de Wnra krijgen alle umc-medewerkers van de zes publiekrechtelijke umc’s een tweezijdige arbeidsovereenkomst met hun werkgever in plaats van de nu geldende eenzijdige aanstelling. De omzetting wordt door de wet geregeld met behoud van de geldende arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden wijzigen dus niet.
Medewerkers die op 31 december 2019 al in dienst zijn van een van de zes publiekrechtelijke umc’s krijgen geen nieuwe arbeidsovereenkomst. Zij ontvangen in november 2019 nadere informatie over het inwerkingtreden van de Wnra van het umc waarin zij werkzaam zijn.

Ontslagbescherming
Ook bij ontslag gaat het private arbeidsrecht gelden. Het ontslag wordt vooraf getoetst. Dat betekent dat het UWV vooraf toestemming moet geven, als de werkgever het dienstverband wil beëindigen vanwege een reorganisatie of langdurende arbeidsongeschiktheid. Bij andere redenen voor ontslag moet de werkgever naar de kantonrechter. Als een medewerker het niet eens is met het ontslag kan hij dit aanvechten bij de kantonrechter. Vervolgens kan hij in hoger beroep en in cassatie.
In bezwaar gaan bij de werkgever en in beroep gaan bij de bestuursrechter is dus niet meer aan de orde.

Geen ambtenaar meer
De ambtelijke status verdwijnt na inwerkingtreding van de Wnra. Medewerkers van de umc’s en van andere onderwijsorganisaties vallen niet langer onder de Ambtenarenwet en zijn daarom geen ambtenaar meer.

Wat blijft hetzelfde?
Ondanks de invoering van de Wnra blijven veel zaken hetzelfde. Zo heeft de Wnra geen invloed op de dagelijkse gang van zaken in uw werk.

Werkzaamheden en werkplek blijven hetzelfde
Uw werkzaamheden, werkrelaties en werkplek blijven hetzelfde.

Arbeidsvoorwaarden veranderen niet
De materiële arbeidsvoorwaarden zoals salaris, eindejaarsuitkering, aantal vakantiedagen en recht op toelagen veranderen niet door de nieuwe wet. Bij de omzetting naar een arbeidsovereenkomst blijven deze behouden. De ambtelijke rechtspositieregeling bestaat na invoering van de Wnra niet meer. Op alle umc-medewerkers zijn dan dezelfde Cao umc-bepalingen van toepassing. De huidige Cao umc met grijze vlakken (a-bepalingen) voor de private umc’s (Radboudumc en VUmc) wordt herschreven naar één genormaliseerde cao die per 1 januari 2020 in werking zal treden.

Wettelijke regelingen blijven van toepassing
Wettelijke regelingen, zoals de sociale verzekeringswetgeving, de Arbeidstijdenwet, Wet arbeid en zorg, Wet op de ondernemingsraden en Arbeidsomstandighedenwet blijven van toepassing.

Het ABP blijft het pensioenfonds voor ambtenaren
Het pensioenfonds voor ambtenaren, het ABP, blijft het pensioenfonds voor umc-medewerkers. Hoe lang dit zo echter blijft, is op dit moment niet bekend.

Meer informatie
https://www.wnra.nl/


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020