Wet normalisering rechtspositie ambtenaren - Wnra

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren - Wnra
De Wnra zorgt ervoor dat ambtenaren dezelfde rechtspositie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven en ook onder het private arbeidsrecht gaan vallen. De wet is op 9 maart 2017 gepubliceerd in het Staatsblad. Voordat de nieuwe wet in werking kan treden, moet er echter nog veel wet- en regelgeving worden aangepast. Werkgevers (waaronder de umc’s) hebben bovendien tijd nodig om de aanpassingen in hun organisatie door te voeren. Dit zal ongeveer twee tot drie jaar in beslag gaan nemen. Streefdatum vanuit de overheid is 1-1-2020, maar het is nog te vroeg om een definitieve datum te noemen.

Wat houdt de nieuwe wet in?
Voor ambtenaren gaat het private arbeids- en ontslagrecht gelden, net als voor werknemers in de private sector. Dit betekent dat voor de medewerkers van de zes umc’s, die nu nog onder het ambtenarenrecht vallen, het privaatrecht gaat gelden. Voor de medewerkers van het VUmc en Radboudumc is dit nu al het geval.
Na invoering van de Wnra sluiten ambtenaren een tweezijdige arbeidsovereenkomst met hun werkgever en krijgen ze niet langer een eenzijdige aanstelling. Bij een geschil met de werkgever of bij ontslag staat de rechtsgang naar de kantonrechter open. De bezwarenprocedure op grond van de Awb zal niet meer van toepassing zijn. Een ambtenaar kan niet eerder ontslagen worden dan nadat het UWV of de kantonrechter daarvoor toestemming heeft gegeven. De procedure bij ontslag verandert dus. Wel moet de werkgever – net als onder het ambtenarenrecht – een in de wet genoemde grond voor ontslag hebben.

Voorkeur om medewerkers van umc’s uit te zonderen van ambtenaarschap
De ambtelijke status verdwijnt niet door de nieuwe wet: iedere medewerker in dienst van een overheidswerkgever blijft in principe ambtenaar. Er komt een nieuwe Ambtenarenwet met bepalingen die speciaal voor ambtenaren gelden, zoals het bekleden van vertrouwensfuncties en de beperking van de vrijheid van meningsuiting. Het NFU is in gesprek met het ministerie van OCW, omdat de wens bestaat om voor medewerkers van de umc’s en van onderwijsorganisaties een uitzondering te maken voor toepassing van de nieuwe Ambtenarenwet. De NFU is van mening dat de bepalingen in deze nieuwe Ambtenarenwet specifiek zijn gericht op de publieke functie van ambtenaren werkzaam in het openbaar bestuur en binnen overheidsorganen en minder relevant zijn voor de umc-medewerkers. Die kennen immers al hun eigen specifieke regelgeving omtrent integriteit en vertrouwelijkheid.

Geen gevolgen voor arbeidsvoorwaarden
De materiële arbeidsvoorwaarden zoals salaris, eindejaarsuitkering of vakantieuren, veranderen niet door de nieuwe wet. Bij de omzetting naar een arbeidsovereenkomst blijven deze behouden.
De collectieve arbeidsvoorwaarden zullen, net als nu, in het overleg van werkgevers en vakbonden worden besproken en worden vastgelegd in een cao.

Zodra er meer bekend is over de implementatie van deze nieuwe wetgeving bij de umc’s, zal dit op de website van de NFU bekend worden gemaakt.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019