Wet normalisering rechtspositie ambtenaren - Wnra

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren - Wnra
Naar verwachting treedt per 1 januari 2020 de Wnra in werking voor alle umc-medewerkers. Deze wet regelt dat ambtenaren zo veel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven en ook onder het private arbeidsrecht gaan vallen. Medewerkers in de umc’s (behalve VUmc en Radboudumc) zijn nu nog ambtenaar. En dat gaat veranderen. De grootste veranderingen gaan over het begin en het einde van het dienstverband. Verder zullen medewerkers in de umc’s niet zo heel veel merken van de inwerkingtreding van de Wnra. Onderstaand een overzicht van de veranderingen en wat hetzelfde blijft.

Wat houdt de nieuwe wet in?
Voor ambtenaren gaat het private arbeids- en ontslagrecht gelden, net als voor werknemers in de private sector. Dit betekent dat voor de medewerkers van de zes publiekrechtelijke umc’s die nu onder het ambtenarenrecht vallen het privaatrecht gaat gelden. Dit zijn:

  • Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC
  • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
  • Erasmus MC
  • UMC Utrecht
  • Maastricht UMC+
  • UMC Groningen

Wat gaat er veranderen?
Tweezijdige arbeidsovereenkomst
Na invoering van de Wnra krijgen alle umc-medewerkers van de zes publiekrechtelijke umc’s een tweezijdige arbeidsovereenkomst met hun werkgever in plaats van de nu geldende eenzijdige aanstelling. De omzetting wordt door de wet geregeld met behoud van de geldende arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden wijzigen dus niet.
Medewerkers die op 31 december 2019 al in dienst zijn van een van de zes publiekrechtelijke umc’s krijgen geen nieuwe arbeidsovereenkomst. Zij ontvangen in het najaar van 2019 nadere informatie over het inwerkingtreden van de Wnra van het umc waarin zij werkzaam zijn.

Ontslagbescherming
Ook bij ontslag gaat het private arbeidsrecht gelden. Het ontslag wordt vooraf getoetst. Dat betekent dat het UWV vooraf toestemming moet geven, als de werkgever het dienstverband wil beëindigen vanwege een reorganisatie of langdurende arbeidsongeschiktheid. Bij andere redenen voor ontslag moet de werkgever naar de kantonrechter. Als een medewerker het niet eens is met het ontslag kan hij dit aanvechten bij de kantonrechter. Vervolgens kan hij in hoger beroep en in cassatie.
In bezwaar gaan bij de werkgever en in beroep gaan bij de bestuursrechter is dus niet meer aan de orde.

De ambtelijke status verdwijnt
De ambtelijke status verdwijnt na inwerkingtreding van de Wnra. Medewerkers van de umc’s en van andere onderwijsorganisaties vallen niet langer onder de Ambtenarenwet.

Wat blijft hetzelfde?
Ondanks de invoering van de Wnra blijven veel zaken hetzelfde. Zo heeft de Wnra geen invloed op de dagelijkse gang van zaken in uw werk.

Werkzaamheden en werkplek blijven hetzelfde
Uw werkzaamheden, werkrelaties en werkplek blijven hetzelfde

Arbeidsvoorwaarden veranderen niet
De materiële arbeidsvoorwaarden zoals salaris, eindejaarsuitkering en recht op toelagen veranderen niet door de nieuwe wet. Bij de omzetting naar een arbeidsovereenkomst blijven deze behouden. De collectieve arbeidsvoorwaarden zullen net als nu in het overleg van de NFU met werknemersorganisaties worden besproken en worden vastgelegd in een cao. De ambtelijke rechtspositieregeling bestaat na invoering van de Wnra niet meer. Op alle umc-medewerkers zijn dan dezelfde Cao umc-bepalingen van toepassing. De huidige Cao umc met grijze vlakken (a-bepalingen) voor de private umc’s (Radboudumc en VUmc) wordt herschreven naar één genormaliseerde cao in begrijpelijke taal voor alle umc’s.

Wettelijke regelingen blijven van toepassing
Wettelijke regelingen, zoals de sociale verzekeringswetgeving, de Arbeidstijdenwet, Wet arbeid en zorg, Wet op de ondernemingsraden en Arbeidsomstandighedenwet blijven van toepassing.

Het ABP blijft het pensioenfonds voor ambtenaren
Het pensioenfonds voor ambtenaren, het ABP, blijft het pensioenfonds voor umc-medewerkers. Hoe lang dit zo echter blijft, is op dit moment niet bekend. De NFU blijft onderhandelen over de overgang naar PFZW om zo een gelijk speelveld te krijgen binnen de zorgsector, of om een aparte positie bij ABP te kunnen krijgen.

Meer informatie
https://www.wnra.nl/


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019