Bij problemen met het invullen van diensten wordt in eerste instantie gezocht naar een oplossing binnen het team. Als er geen oplossing wordt gevonden kan je werkgever je vragen diensten te verschuiven. Wanneer hierdoor een wijziging wordt aangebracht in een al vastgestelde werktijdenregeling, waardoor binnen 72 uur na de vraag aan jou een roosterwijziging optreedt, dan ontvang je een extra vergoeding van € 90 bruto per verschoven dienst naast de standaardtoelagen. Van een verschoven dienst is slechts sprake wanneer de dienst voor ten minste de helft niet overlapt met je oorspronkelijke dienst.

De roosterwijzigingstoeslagvan € 90 per verschoven dienst geldt ook als je door je werkgever wordt gevraagd een extra dienst te draaien op een vrije dag, waardoor binnen 72 uur na de vraag van je werkgever een roosterwijziging optreedt.Als je kan aantonen dat je als gevolg van de roosterwijziging financieel nadeel ondervindt dat redelijkerwijs niet voor jouw rekening hoort te blijven (denk aan kosten kinderopvang,  theaterkaartjes etc.), dan vergoedt je werkgever deze kosten.

Medewerkers met een functie binnen schaal 1 tot en met 11 van bijlage A, medewerkers uit de middengroepen patiëntenzorg, arts-assistenten, leerlingen en medewerkers uit de Wet Banenafspraak hebben recht op een toelage onregelmatige dienst indien gewerkt wordt op de volgende tijdstippen:

  • Maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 07.00 uur en na 20.00 uur: 47%
  • Zaterdag tussen 0.00 en 8.00 uur en na 12.00 uur: 47%
  • Zon- en feestdagen tussen 0.00 en 24.00 uur: 72%
  • De toelage wordt berekend over ten hoogste het salaris per uur volgens de volgende tabel:
Toelage onregelmatig werken FAQ cao

Als je toelage onregelmatige dienst buiten je schuld wordt beëindigd of verlaagd, heb je recht op een aflopende toelage. Voorwaarden zijn a) dat je brutoloon door het verlagen/stopzetten van de onregelmatige dienst met tenminste 3% is gedaald en b) je de toelage tenminste gedurende twee jaren hebt ontvangen. De hoogte en duur van de toelage kun je vinden in de cao in artikel 4.7.3.2.

Als je 57 jaar of ouder bent en langer dan vijf jaren zonder onderbreking van maximaal twee manden een toelage hebt ontvangen voor onregelmatige dienst kun je op eigen verzoek geen of minder avond- en/of nachtdiensten verrichten. Je hebt dan recht op een aflopende toelage. De hoogte en duur van de toelage kun je vinden in de cao in artikel 4.7.3.3.

Als je 60 jaar of ouder bent en je langer dan tien jaar zonder onderbreking van maximaal twee maanden een toelage onregelmatige dienst hebt ontvangen, heb je recht op een blijvende toelage als je geen avond- en/of nachtdiensten meer verricht. De hoogte van de toelage kun je vinden in de cao in artikel 4.7.3.4.

Tijdens vakantie en ziekte betaalt je werkgever je gemiddelde toelage onregelmatige dienst door. Dit is het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden.

Als je leidinggevende je vraagt voor bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten, dan krijg je hiervoor een toelage. Bereikbaarheidsdienst: je moet buiten de voor jou geldende werktijd op afroep bereikbaar zijn voor spoedeisende werkzaamheden.
Aanwezigheidsdienst: je moet tijdens je bereikbaarheidsdienst in het umc aanwezig zijn.

Vergoeding 
Bereikbaarheidsdienst

  • Maandag tot en met vrijdag: 6% van het uurloon
  • Zaterdag, zondag, feestdagen: 12 % van het uurloon.

Berekening is op basis van ten minste salarisschaal 3, periodiek 9 en ten hoogste het salaris per uur volgens de volgende tabel:

Toelage onregelmatig werken FAQ cao

Bij een aanwezigheidsdienst wordt bovenstaande toelage verhoogd met 25%, dus naar respectievelijk 7,5% en 15%. Als je twee uur of langer hebt gewerkt in het kader van een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst krijg je een maaltijd.

Als je tijdens een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst hebt gewerkt krijg je naast de hierboven genoemde vergoeding ook Toelage Onregelmatige dienst over de gewerkte uren, als je daar recht op hebt op basis van artikel 4.7.3 omdat je in schaal 1 t/m 11 zit.

Van overwerk is alleen sprake wanneer je leidinggevende je vraagt om langer dan een half uur extra te werken. Je mag overwerk compenseren als je functie binnen schaal 1 tot en met 10 valt of als je leerling bent. Binnen dertien weken neem je de extra gewerkte tijd op in vrije tijd. Kan dat niet, bijvoorbeeld vanwege grote drukte op je afdeling, dan heb je recht op:

  • vergoeding in verlof, gelijk aan 150% van de meer gewerkte uren, of;
  • vergoeding in verlof, gelijk aan de overuren plus 50% per uur in geld, of;
  • volledige uitbetaling tegen 150%. Dit laatste is alleen mogelijk bij zwaarwegende umc-belangen en wanneer de werkgever hiertoe besluit. 

Bij overwerk langer dan twee uur krijg je een maaltijd(vergoeding).