Palliatieve zorg

Palliatieve zorg
De behoefte aan palliatieve zorg neemt toe. Palliatieve zorg betreft zorg die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aard. Deze zorg betreft niet alleen het toenemende aantal kankerpatiënten, maar ook mensen met COPD, hart- en vaatziekten, dementie, en CVA-patiënten in de laatste fase van hun ziekte.

Om aan die toenemende behoefte tegemoet te komen en om doelmatige, goed gecoördineerde en betaalbare palliatieve zorg te bieden willen de umc’s die zorg anders organiseren. Elk van de acht umc’s ontwikkelt een Expertisecentrum Palliatieve Zorg en vormt samen met diverse andere betrokken partijen als huisartsen, ziekenhuizen, hospices en verpleeghuizen een regionaal consortium, ondersteund door IKNL. Dit op basis van de huidige netwerken palliatieve zorg.

Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Een Expertisecentrum Palliatieve Zorg biedt patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs in de regio rond het umc. Palliatieve zorg kan in de polikliniek en in het ziekenhuis worden geboden, maar ook bij de patiënt thuis. Thuis is immers de plaats waar veel patiënten het liefst willen zijn in de laatste fase van hun leven. Een multidisciplinair en multispecialistisch team biedt aan patiënten met complexe ziekten de benodigde specialistische palliatieve zorg. (Verpleeg)huisartsen en andere zorgverleners die generalistische palliatieve zorg bieden, betrekken hier doorgaans ook de expertisecentra bij.

Het expertisecentrum ontwikkelt zorgstandaarden en richtlijnen, in afstemming met internationale richtlijnen. Met wetenschappelijk onderbouwde normen draagt het bij aan de kwaliteit en veiligheid van palliatieve zorg. Ook verricht het expertisecentrum wetenschappelijk onderzoek – op eigen initiatief of in samenhang met het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg. Verder draagt het expertisecentrum eraan bij dat palliatieve zorg een vaste plek krijgt in basis- en (vervolg)opleidingen van artsen en verpleegkundigen en in na- en bijscholing van zorgverleners.

Consortia Palliatieve Zorg
Inmiddels hebben de Expertisecentra Palliatieve Zorg samen met de bestaande netwerken in de palliatieve zorg en IKNL zeven consortia gevormd. Te weten Noord-Holland en Flevoland (regio AMC, VUmc), Limburg en Zuidoost Brabant (regio MUMC+), NoordOost (regio UMCG), Propalia (regio LUMC), Septet (regio UMC Utrecht), ZuidOost (regio Radboudumc) en ZuidWest Nederland (regio Erasmus MC). De eerste inventarisaties rond regionaal belangrijke en veelbelovende thema’s zijn gemaakt, aansluitend bij het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg.
In 2015-2016 worden de plannen verder uitgewerkt.

Gezamenlijk werken de acht expertisecentra toe naar één Nationaal Programma Palliatieve Zorg, hetgeen onder meer bestaat uit het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg, activiteiten in regionale samenwerkingsverbanden (consortia palliatieve zorg) en aanvullend nationaal beleid.
Een programma met een agenda op regionale basis dat toegepast onderzoek, onderwijs, innovatie en deskundigheidsbevordering zal ondersteunen en leidt naar een samenhangend beleid voor patiënten in de laatste ziektefase van een chronische ziekte en hun naasten op een manier die bijdraagt aan een optimale besteding van gezondheidszorggeld.

Stuurgroep
De door VWS geïnitieerde brede stuurgroep Nationaal Programma Palliatieve Zorg bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van onder andere NFU, IKNL, Agora (verbindend in palliatieve zorg en thema's rond het levenseinde, behartigt de patiënteninbreng), ZIN, beroepsgroepen, verzekeraars en gemeenten. ZonMw treedt op als waarnemer.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020