Kwaliteit van Zorg

De visie van de umc’s op kwaliteit van zorg is gebaseerd op een integrale benadering van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Vanwege die combinatie van kerntaken zijn de umc’s bij uitstek geschikt om een belangrijke rol te spelen in de verbetering van die kwaliteit.

Het onderwerp ‘kwaliteit van zorg’ staat volop in de aandacht – bij zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiënten en hun naasten. Zorgverleners worden in toenemende mate aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit als zodanig, maar ook op de manier waarop zij inzicht geven in hun prestaties en werken aan verbetering.
Voor de periode 2017-2020 heeft de NFU een nieuwe visie op kwaliteit geformuleerd onder de titel Meer waarde voor de patiënt.
In deze visie wordt geschetst hoe belangrijke maatschappelijke thema’s als ‘patiënt empowerment’, ‘betekenisvolle informatie’ en ‘lerende organisaties’ bijdragen aan de ontwikkeling van kwaliteit.

In het consortium Kwaliteit van Zorg geven de acht umc’s samen uitvoering aan belangrijke onderdelen van deze visie; dit doen zij in het meerjarenplan 2017-2020, het meerjarenplan van het consortium voor 2017-2020. In Topaas stellen de umc’s het verbeteren van de uitkomsten van de zorg en de ervaring van hun patiënten centraal. Dat doen ze in een proactieve aanpak waarin leren en verbeteren voor en met de patiënt de kern is. Samen met (regionale) partners ontwikkelen de umc’s vormen van verantwoording die een afgeleide zijn van de wijze waarop ze leren en verbeteren.

De NFU wil zichtbaar bijdragen aan de verbetering van en wetenschappelijk onderzoek naar patiëntenzorg. De ontwikkelde kennis wordt actief verspreid binnen de universitair medische centra en uitgedragen naar overige partijen in de curatieve zorg. Verder ziet de NFU het als een belangrijke taak ervoor te zorgen dat ‘kwaliteit van zorg’ een plaats heeft binnen het medisch onderwijs, zowel in het basiscurriculum als in de vervolgopleidingen. De NFU heeft het initiatief genomen om een post-initiële masteropleiding Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg te ontwikkelen.

Door de umc’s wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de geleverde kwaliteit van patiëntenzorg. Hiervoor worden interne registraties gedaan. Er wordt publieke informatie beschikbaar gesteld voor de keuze en inkoop via de Transparantiekalender, en voor de toezicht aan de IGZ via de Basisset kwaliteitsindicatoren.

Op 4 oktober 2016 heeft de NFU, samen met de andere koepels in de medisch-specialistische zorg, de samenwerkingsafspraken voor de Transparantiekalender getekend. Voor de umc’s is van belang dat nu het proces beter gestroomlijnd is met een heldere taakverdeling, duidelijke tijdslijnen en een maximum aan indicatoren dat jaarlijks wordt uitgevraagd.

Patiëntveiligheid
In de zorg gaat heel veel goed, maar helaas gaat er ook weleens iets ernstig mis. In dat geval spreken we van een calamiteit en is de kwaliteit van zorg in het geding. De gezamenlijke umc’s hebben de wens om ervaringen met elkaar te delen, en zo de transparantie te vergroten rond calamiteiten die binnen de umc’s zijn voorgevallen. Het delen van dergelijke calamiteiten en het leren van elkaar draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Het draait niet om aanwijzen van schuldigen. Wel om samen leren en verbeteren.

Zie de volgende publicaties:


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020