Platform CRAZ

Het Platform CRAZ biedt een overlegstructuur voor de cliëntenraden van de acht universitaire medische centra. Het Platform biedt zowel mogelijkheid tot kennisuitwisseling als een manier om gezamenlijk landelijke dossiers aan te pakken. Met betrekking tot die landelijke dossiers adviseert het Platform CRAZ de NFU, en overlegt regelmatig met één van de bestuursleden van de NFU. Het Platform CRAZ wil door middel van zijn advisering bijdragen aan een consistent beleid in de umc’s voor zover het patiëntenzorg gerelateerde zaken betreft. Ook bewaakt het Platform het betrekken van patiënten in relevante aspecten van onderzoek, onderwijs, opleiding en patiëntenzorg.

Het Platform CRAZ bestaat uit twee vertegenwoordigers van elk van de acht cliëntenraden en een ambtelijk secretaris.

Het Platform CRAZ heeft de volgende drie doelstellingen:

  1. Vanuit cliëntenperspectief te fungeren als adviesorgaan voor de NFU, ten aanzien van umc-overstijgende zaken;
  2. De samenwerking tussen de acht cliëntenraden te bewerkstellingen op tenminste de umc-overstijgende thema's;
  3. Zoveel mogelijk te waarborgen dat de opvattingen vanuit het perspectief van umc-patiënten goed gehoord worden in het maatschappelijk debat over de gezondheidszorg.

Historie
Van 1998 tot 2013 was er een Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ). Deze raad, het medezeggenschapsorgaan van patiënten van (elk van) de acht umc’s, behartigde de gezamenlijke belangen van patiënten in umc’s.

De CRAZ werd in april 1998 als medezeggenschapsorgaan door de universitair medische centra ingesteld. Het was een representatieve adviesraad waarbij organisaties van patiënten die gebruikmaken van de zorg van umc 's, leden afvaardigden die op persoonlijke titel zitting hadden in de CRAZ.

In 2013 is besloten om de wettelijke verantwoordelijkheden van de CRAZ, vastgelegd in de WMCZ, te decentraliseren en acht lokale cliëntenraden op te richten. In het najaar van 2014 zijn de acht cliëntenraden van de umc’s geïnstalleerd en is een landelijk platform opgericht waarin alle acht worden vertegenwoordigd.

Cliëntenraden
In het Platform CRAZ zijn de cliëntenraden van alle acht de umc’s vertegenwoordigd.

Meer informatie en contactgegevens vindt u op:

AMC: AMC Cliëntenraad

Erasmus MC: Cliëntenraad

LUMC: Cliëntenraad

Maastricht UMC+: Cliëntenraad MUMC+

Radboudumc: Patiëntenadviesraad Radboudumc

UMC Groningen: Clientenraad als gesprekspartner

UMC Utrecht: Clientenraad UMC Utrecht

VUmc: Clientenraad

Contact
Marike den Heijer, ambtelijk secretaris
Desiree van Lieshout, secretaresse

Oudlaan 4
3515 GA  UTRECHT
tel. 030 - 2739 641
 


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020