Verpleegkundige Innovatie & Positionering

Er is in de nabije toekomst behoefte aan een andere mix van kennis, vaardigheden en gedrag van verpleegkundigen. De zorgvraag is mede door de veroudering complexer geworden en er komen meer chronische, psychische en psychosociale problemen bij. Dat vraagt een andere organisatie van zorgprocessen. Het belang van ketenzorg, zowel intersectoraal als interdisciplinair, staat daarbij centraal.

Bovendien verandert binnen de verpleging ook de visie op zorg: de ziekte of aandoening staat niet langer meer centraal, maar het functioneren van de patiënt. De zorg is veel meer gericht op het opheffen van belemmeringen in het functioneren en het bevorderen van de eigen regie en veerkracht. Dit in samenspraak met de patiënt. Deze zogenoemde ‘shared decision-making’ met de patiënt wordt het uitgangspunt bij besluitvorming over behandelingen.

Verder nemen de medische mogelijkheden door de technische ontwikkelingen toe. Het bewaken en ondersteunen van patiënten op afstand is daar bijvoorbeeld een uitvloeisel van. Door al deze veranderingen worden er aan het profiel van de verpleegkundigen van vandaag en morgen andere eisen gesteld. Het draait om het optimaal benutten van de talenten van mbo- en hbo-verpleegkundigen en een uitgebalanceerde mix van functies per verpleegafdeling. Gericht op optimale zorg voor de patiënt en werk waar iedereen voldoening uit haalt.

Tot op heden kent de Wet BIG één profiel voor verpleegkundigen, terwijl ze worden opgeleid op mbo- én hbo-niveau. Ook zorgorganisaties maken vaak nog geen onderscheid tussen deze twee niveaus. In de nabije toekomst is echter een heldere verdeling in mbo- en hbo-taken nodig. Ieder beroepsniveau krijgt een eigen opleiding, beroepstitel en op de werkvloer een eigen deskundigheidsgebied met bevoegdheden en bekwaamheden. Medio 2019 zal het onderscheid tussen mbo en hbo in de verpleegkunde worden ingevoerd via de Wet BIG.

Achtergronden
In opdracht van het ministerie van VWS heeft Panteia onderzoek gedaan naar welke aanvullende opleidingen qua niveau en inhoud gelijkwaardig zijn aan het hbo-opleidingsprofiel om daarmee mogelijkerwijs toegang te krijgen tot het register van regieverpleegkundigen. Dit leverde 137 opleidingen op waarvan inhoud en niveau lastig te beoordelen bleken.
Minister Bruins heeft vervolgens in juli 2018 besloten tot de instelling van een landelijke commissie die verpleegkundige vervolgopleidingen qua inhoud en niveau gaat toetsen op gelijkwaardigheid aan het hbo-verpleegkundige opleidingsprofiel, met het oog op de overgangsregeling van het wetsvoorstel Wet BIG II. Een uitspraak werd uiterlijk 30 november 2018 verwacht. De commissie Meurs blijkt meer tijd nodig te hebben en het advies wordt nu in het eerste kwartaal van 2019 verwacht, oftewel uiterlijk 31 maart 2019.
Het wetgevingstraject wordt hiermee eveneens uitgesteld van eind 2018 tot voor de zomer van 2019.

De NFU is van oordeel samen met overige zorgbranches dat niet de vooropleiding bepalend zou moeten zijn voor de BIG-registratie, maar de functie die daadwerkelijk wordt uitgeoefend.
Bij een BIG-herregistratie is bepalend of een medewerker in de afgelopen periode voldoende uren heeft gewerkt in de desbetreffende functie van verpleegkundige of regieverpleegkundige.
De NFU is voorstander om voor het BIG-register uit te gaan van de benaming van de functie (verpleegkundige en regieverpleegkundige) en niet van de vooropleiding.
Het gevolgd hebben van een HBOV-opleiding betekent niet dat een medewerker ook daadwerkelijk als regieverpleegkundige werkzaam is.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019