Verpleegkundige Innovatie & Positionering (VIP)

De zorgvraag wordt door de vergrijzing complexer, er komen meer mensen met chronische aandoeningen. De ligduur in het ziekenhuis wordt korter en er zijn steeds meer medisch-technologische ontwikkelingen. Er is in de nabije toekomst daarom behoefte aan een andere mix van kennis, vaardigheden en competenties van verpleegkundigen. Dat vraagt een andere organisatie van zorgprocessen.

Bovendien verandert ook de visie op zorg: er is meer aandacht voor het functioneren van de patiënt. De zorg is veel meer gericht op het opheffen van belemmeringen in het functioneren en het bevorderen van de eigen regie en veerkracht. 
Al deze veranderingen stellen aan het profiel van de verpleegkundigen van vandaag en morgen andere eisen. In de nabije toekomst is een heldere verdeling in taken nodig die uitgevoerd worden in verschillende verpleegkundige functies: functiedifferentiatie. Het draait om het optimaal benutten van de talenten van verpleegkundigen en een uitgebalanceerde mix van functies per verpleegafdeling. Functiedifferentiatie is een belangrijk instrument om te komen tot verdere professionalisering van het verpleegkundige vak waarbij competenties van medewerkers maximaal tot hun recht komen, een betere positionering van de beroepsgroep en het verruimen van loopbaanmogelijkheden. Ook leidt functiedifferentiatie tot een betere stroomlijning van de organisatie van verpleegkundige zorg en verbetert de kwaliteit van patiëntenzorg.

Experimenteren met functiedifferentiatie in proeftuinen
Het programma VIP ondersteunt het experimenteren met functiedifferentiatie in proeftuinen in de umc's. In de dagelijkse praktijk wordt geëxperimenteerd met de samenwerking tussen verschillende verpleegkundige functies met verschillende rollen. Wanneer kan en moet welke verpleegkundige ingezet worden? Welke mix van verpleegkundige functies is op een afdeling optimaal? Welke rol speelt de specifieke patiëntenpopulatie op een afdeling? 
De ervaringen en bevindingen uit de proeftuinen leveren input voor de op te stellen functiebeschrijvingen voor de verpleegkundigen in de umc’s. Er zijn proeftuinen afgerond, anderen starten of lopen nog door. Het experimenteren in en leren van de proeftuinen loopt door.

Wetvoorstel BIG-II van de baan
Op 8 oktober 2019 maakte minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) bekend het wetsvoorstel BIG-II niet in te dienen, vanwege het ontbreken van draagvlak. Het wetsvoorstel BIG-II, dat een onderscheid maakt in het BIG-register tussen verpleegkundige en regieverpleegkundige leidde deze zomer tot onrust onder verpleegkundigen. De minister stelde daarom Alexander Rinnooy Kan aan als verkenner om de wensen van de betrokken partijen te inventariseren. Ook hij concludeerde in zijn bevindingen dat er geen draagvlak is voor het wetsvoorstel.
Het advies van verkenner Alexander Rinnooy Kan komt overeen met de zienswijze van de NFU ten aanzien van het belang van functiedifferentiatie en aantrekkelijke opleidingsmogelijkheden. Implementatie van functiedifferentiatie is een veranderproces dat zorgvuldig en in goede dialoog met de verpleegkundigen zelf moet plaatsvinden. De NFU adviseerde dit eerder in BoZ-verband ook aan verkenner Rinnooy Kan (zie dit bericht).
Nu het wetsvoorstel van tafel is, kan een nieuwe start gemaakt worden met als doel invoering van functiedifferentiatie die wel kan rekenen op een breed draagvlak.

Achtergrond programma VIP
Het programma VIP is gestart in mei 2016. Aanleiding was het toen voorgenomen besluit van het ministerie van VWS om een wettelijk onderscheid aan te brengen tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen: verpleegkundigen en regieverpleegkundigen. Doel van het programma VIP is het opleveren van een landelijk kader en bruikbare bouwstenen voor succesvolle implementatie van functiedifferentiatie in de verpleegkundige kolom in de umc’s. Om dit omvangrijke programma, dat meerdere jaren in beslag neemt optimaal te laten verlopen is een governance opgesteld.

Eerder geplaatste nieuwsberichten


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020