Verdeling en toewijzing instroom

Jaarlijks stelt de minister van VWS vast hoeveel artsen kunnen instromen voor de medisch-specialistische opleidingen. De NFU, de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) adviseren de minister over de verdeling van de opleidingsplaatsen over de verschillende specialismen.

Daartoe is de Stichting Bestuurlijk Overleg Lichte Structuur (BOLS) opgericht. Het BOLS maakt namens het veld afspraken met het ministerie van VWS over kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de opleidingen. Uitgangspunt is dat er voldoende professionals worden opgeleid om aan de zorgvraag te voldoen. BOLS verdeelt de landelijk beschikbare plaatsen per specialisme over de opleidings- en onderwijsregio’s (OOR’s) en de OOR’s wijzen deze vervolgens toe aan de instellingen binnen hun regio.

Vanaf 1 januari 2013 worden de medische vervolgopleidingen, psychiatrie, de tandheelkundige vervolgopleidingen en de opleidingen van klinisch technologisch specialisten bekostigd via een beschikbaarheidbijdrage. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt van het ministerie van VWS het verdeelplan. De NZa verstuurt naar aanleiding van het verdeelplan beschikkingen aan de zorginstellingen, waarmee deze beschikbaarheidbijdrage verkregen kan worden


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020