FZO-beroepsopleiding

Umc’s spelen een rol in de opleidingen van gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch-ondersteunend personeel. Aan deze beroepsgroepen bieden umc’s een werkplaatsfunctie, waarbij zij samenwerken met hbo- en mbo-instellingen in lokale en subregionale netwerken. Van de verpleegkundige vervolgopleidingen nemen de umc’s gemiddeld ruim dertig procent voor hun rekening.

In de toekomst dreigen tekorten te ontstaan aan gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch-ondersteunende functies. Om umc’s en algemene ziekenhuizen te stimuleren om meer opleidingen te verzorgen om deze tekorten op te heffen, hebben het ministerie van VWS, de NFU en de NVZ in 2010 het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO) opgericht. Instellingen ontvangen subsidie uit dit fonds als zij meer gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch-ondersteunend personeel opleiden.

Fonds Ziekenhuis Opleidingen
Het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO) is in 2010 gestart. Hiermee is een prestatiegerichte bekostiging ontstaan voor een aantal opleidingen die vallen onder het College Zorg Opleidingen (CZO). Ziekenhuizen en universitair medische centra worden gestimuleerd in het opleiden van medewerkers voor een aantal gespecialiseerde verpleegkundige en medisch-ondersteunende functies, waarvoor tekorten dreigen te ontstaan.

Het FZO is opgebouwd uit: een betaalkantoor en een beleidscyclus. Via het betaalkantoor lopen de subsidies voor de opleidingsinspanning. De opleidingsinspanning wordt bepaald op basis van de studenten en diplomaregistratie van het CZO. Het Ministerie van VWS verstrekt de subsidies. Vanaf 2014 kan voor het FZO - in plaats van subsidie aanvragen bij het ministerie van VWS - een beschikbaarheidbijdrage bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden aangevraagd.

De beleidscyclus bestaat uit het verzamelen van ken- en stuurgetallen door instellingen en regio’s om tot een regionale raming te komen voor de opleidingsbehoeften. Op landelijk niveau worden deze gegevens met ondersteuning van het Capaciteitsorgaan verwerkt en vertaald naar landelijk beleid.

Het Capaciteitsorgaan heeft in november 2018 het Capaciteitsplan voor de FZO-beroepen & Ambulanceverpleegkundigen 2018-2021 uitgebracht. Dit bevat het advies voor het jaarlijks benodigde aantal instromers in deze opleidingen.
Conclusie is dat er meer opgeleid moet worden om de huidige tekorten zo snel mogelijk aan te pakken en om in 2024 tot een evenwicht tussen zorgaanbod en zorgvraag te komen. De huidige zorgvraag overstijgt op dit moment bij alle beroepen het beschikbare zorgaanbod. De vacaturegraad is verdubbeld ten opzichte van de voorgaande raming van 2016.
Het Capaciteitsorgaan adviseert voor alle FZO-beroepen en Ambulanceverpleegkundigen in totaal 5.945 opleidingsplaatsen. Dit advies is 63% hoger dan het advies van 2016 (exclusief Ambulanceverpleegkundigen).

College Zorg Opleidingen
Het College Zorg Opleidingen (CZO) is een non-profit organisatie, die in 2003 is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Haar taak is: toezien op het behoud van kwaliteit van de zorgopleidingen die daaronder vallen. Deze opleidingen worden getoetst en, wanneer goed bevonden, onderscheiden met een nationaal erkend CZO keurmerk. Wanneer een student de opleiding succesvol afrondt bij een zorginstelling met een CZO-erkenning, ontvangt deze een CZO diploma. Het CZO houdt een nationaal diplomaregistratiesysteem bij. Daarnaast stelt het CZO, samen met de veldpartijen zoals brancheverenigingen, beroepsverenigingen en de Vereniging Branche- opleidingsinstituten Gezondheidszorg (VBG), de deskundigheidsgebieden en eindtermen vast voor de desbetreffende zorgopleidingen.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020